เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน [18 พฤศจิกายน 2564]
แจกของแก่ผู้พิการทางสายตา [4 พฤศจิกายน 2564]
ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด (4 ภาพ) [14 กรกฎาคม 2564]
แบบประเมินโครวการฯ [14 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 2560 โดยคลังจังหวัดเชียงราย (4 ภาพ) [13 พฤษภาคม 2564]
โครงการสำรวจจากกองช่างเพื่อบันเทาความเดือดร้อนของประชาชน (4 ภาพ) [13 พฤษภาคม 2564]
ช่วยเหลือชาวบ้านจับสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้าน (1 ภาพ) [3 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (14 ภาพ) [28 เมษายน 2564]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (11 ภาพ) [27 เมษายน 2564]
การนีเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (4 ภาพ) [23 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109