messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box กองคลัง
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช คำจันทร์
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
นางอัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.กันชะลา กำช้อน
คนงาน
น.ส.เกตุวดี สุขเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อรีนา มูลกำเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ