messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปีงบประมาณ2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลเพื่อมอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 13
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทะ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : nanatida11 | เปิดอ่าน : 19
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : Satharanasukh | เปิดอ่าน : 100
find_in_page การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 18
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 63
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 16
ประกาศ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 28
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 28
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Passaduklang | เปิดอ่าน : 22
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตำแหน่งกรรมการกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 25
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตำแหน่งประธานกรรมการกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Jadkebklang | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9