messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกิด
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
น.ส.รังรอง บุนนาค
ครู คศ.2
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.2
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.2
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วรรณิดา พรมฝั้น
ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง
นายสุวพิชย์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นายรชานนท์ กันจิน๊ะ
ครูอัตราจ้าง
น.ส.จีรภัทร จันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอริชัย กตัญญู
นักการภารโรง