messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐพงษ์ จินาเดช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นายชัชวาล ใจเปี้ย
นายช่างโยธา
นายนิรุต ใจเปี้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.วรากร ใจวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศันสนะ อนันต์ชัยพัทธนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.วราภรณ์ เกตุพระจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ