เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอังคณา ดวงเกิด
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
นางอังคณา ดวงเกิด
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนคร
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนคร
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
น.ส.ศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
น.ส.ศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79