messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายจรัญ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายนิวัตร ติดทะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายสุเพ็ญ ปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางสมศรี เต็มคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางนงนุช ธรรมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายประยูร สายหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
น.ส.รุ่งรัตน์ มณีเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายคณาวุฒิ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2