messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ********************* ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ประวัติความเป็นมา ตำบลสันมะเค็ด แยกการปกครองออกจากตำบลแม่อ้อ เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล และต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่อ้อ และ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ทิศใต้ ติดกับ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ที่ 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด 15 ตำบล ของอำเภอพาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพานทางด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร (ตามแผนที่อำเภอ) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 54 กิโลเมตร เนื้อที่ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.189 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 41,368.47 ไร่) 25.556 ตารางไมล์ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันมะเค็ดเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา และที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำคาว แม่น้ำฮ่าง และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่กับที่ราบเชิงเขา เช่น บ้านห้วยเครือบ้า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8 และบ้านผาลาด หมู่ที่ 11 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลสันมะเค็ดเป็นมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น 1.4 ลักษณะของดิน ดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนปน – ทรายหรือดินร่วน 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - แม่น้ำ (แม่น้ำคาว) - แม่น้ำ ฮ่าง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ - ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ - ป่าสงวนแห่งชาติ - ป่าชุมชน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - จำนวนหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ดทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีทำเนียบผู้นำหมู่บ้านทั้งหมด ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน 1 บ้านสันมะเค็ด นายสนั่น กันจินะ น.ส.พัชรา สมยาราช 2 บ้านกว๋าวโท้ง นายประสงค์ พรมตัน นางอัมพร ธะนะหมอก 3 บ้านสันนคร นายประสงค์ สกุลวัลลภ นางศรีโวย หล้าอินเชื้อ 4 บ้านสันต้นดู่ นายคำ มโนลา นางอุทุมพร นันตาเครือ 5 บ้านกล้วย นายเจริญ ศรีแก้ว นางจันทร์แรม ธิมูล 6 บ้านห้วยเครือบ้า นายประกิต จันทะนาเขต นางน้อง ยอดวงค์ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ นายสมบูรณ์ เทพวงศ์ นางผ่องศรี วิชัย 8 บ้านป่าแดงงาม นายสุฆาต จอมจักร (กำนัน) นางมัณฑนา ตาสาย 9 บ้านใหม่ใน นายสมบูรณ์ ปวงคำ น.ส.เทพรัตน์ กันทวงค์ 10 บ้านป่าตึงทันใจ นายสวาด นันตัง นางทองใบ เป็งตึง 11 บ้านผาลาด นายสมสิทธิ์ มโนเกตุ นางปราณี ใจจ้อย 12 บ้านกล้วยทรายงาม นายจำลอง ปัญญาหลง นางมาลี ปินตาคำ 13 บ้านหนองเป็ด นายธนิศร ใจยาว นางสุรีรัตน์ ฝั้นพรม 14 บ้านกล้วยใหม่ นายบุญช้อย คำเขื่อน นางฟองคำ ต๊ะวงค์ 15 บ้านสันตะเคียน นายมานพ ชมสวน นางสมศรี เต็มคำ 16 บ้านกล้วยทรายทอง นายปิยบุตร เครือโชติ นางจันทรวรรณ์ หมูคำ 17 บ้านทุ่งทองกวาว นางดวงพร ยานะคำ นางดวงพร ยานะคำ 18 บ้านสันป่าสัก นายไพโรจน์ วิริยะ นางพิมพร พรมตัน 19 บ้านสันป่าสักทอง นายบุญเรือง ปันม้า นางพรธีรา ชุ่มมะโน 20 บ้านศรีนคร นายธนเดช เมธาสิริทวี นางประนอม อินต๊ะชุ่ม 21 บ้านกล้วยทรายเงิน นายมิตร หมูคำ นางคำมูล หมูคำ 2.2 การเลือกตั้ง -ตำบลสันมะเค็ดแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 1 ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 2 1 นายคณาวุฒิ ศรียอด (ประธานสภา) 1 นายสถิรธร กนกกาญจนกุล (รองประธานสภา) 2 นายจรัญ โยธา 2 นายรักกิต แจ่มกระจ่าง 3 นายสุเพ็ญ ปินตา 3 นายนิวัตร ติดทะ 4 นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์ 4 นางสมศรี เต็มคำ 5 นายประยูร สายหล้า 5 นางนงนุช ธรรมวิชัย 6 นางสุมิตรา ปัญญาหลง 6 นางสาวรุ่งรัตน์ มณีเล็ก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรี 2 นายจำลอง กันยวง รองนายกเทศมนตรี 3 นายเสรี สันหมุด รองนายกเทศมนตรี 4 นายสำราญ กาวิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 5 นายกอง ฟ้าคำตัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (3) พนักงานเทศบาลและพนักครูเทศบาลพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร ปลัดเทศบาล ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 2 ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง รองปลัดเทศบาล รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายปรีชา ชุมภู หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 4 นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 5 นายดิเรก ดิเรกธนิน นักพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 6 นายนราพล แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐศาสตรบัณฑิต 7 นายสมหวัง นันตา นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8 นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 9 นายทศพล ไชยวงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 นางสาวภีลออ เต็มคำ เจ้าพนักงานธุรการ รัฐศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวเสาวลักษณ์ สมใจ ผช.บันทึกข้อมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวธนัญญา ชัยพนัส ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต นายธีรวุธ กวางประเสริฐ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายพนม รัตนพฤกษ์ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางชญาภา จอมปัญญา คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมจักร คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กองคลัง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 นางอัญญาณี โพธิ์คำ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 นางฐิติพร เมืองมาหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง 1 นางช่อทิพย์ ปันทะ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 นางนันทิชา ยศถา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค กองช่าง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 3 นายณัฐพงษ์ จินาเดช หัวหน้าฝ่าย... วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 4 นายชัชวาล ใจเปี้ย นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) พนักงานจ้าง 1 นายนิรุต ใจเปี้ย ผช.นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2 นางสาววรากร ใจวงค์ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต กองการศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายมีชัย ลือใจ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายสุภาพ คำปุก เจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิต พนักงานครู 1. นางสาวพวงผกา เทพพรมวงค์ ครู 2 นางสาวกนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ ครู 3 นางสาววันเพ็ญ ตะมาแก้ว ครู 4 นางสาวรังรอง บุนนาค ครู 5 นางวารุณี พรมมิน ครู 6 พนักงานจ้าง 1 นางสาวนิศารัตน์ สมเกี๋ยง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 นางพชรพร มณฑลจรัส ผู้ดูแลเด็ก 3 นางสาวอำไพ กอนแก้ว ผู้ดูแลเด็ก 4 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด ผู้ดูแลเด็ก 5 นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร ผู้ดูแลเด็ก ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง ผู้ดูแลเด็ก 7 นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง ผู้ดูแลเด็ก 8 นางศรีวรรณ หอมอ่อน ผู้ดูแลเด็ก 9 นางจุรีพร ปุริมายะตา ผู้ดูแลเด็ก 3. ประชากร หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านสันมะเค็ด 243 273 516 261 2 บ้านกว๋าวโท้ง 169 183 352 138 3 บ้านสันนคร 419 430 849 331 4 บ้านสันต้นดู่ 212 229 441 165 5 บ้านกล้วย 354 381 735 253 6 บ้านห้วยเครือบ้า 225 247 472 181 7 บ้านใหม่ท่าเรือ 259 283 542 192 8 บ้านป่าแดงงาม 324 321 645 263 9 บ้านใหม่ใน 192 195 387 160 10 บ้านป่าตึงทันใจ 224 219 443 163 11 บ้านผาลาด 236 262 498 183 12 บ้านกล้วยทรายงาม 253 278 531 204 13 บ้านหนองเป็ด 206 207 413 144 14 บ้านกล้วยใหม่ 391 381 772 254 15 บ้านสันตะเคียน 265 280 545 207 16 บ้านกล้วยทรายทอง 462 496 958 331 17 บ้านทุ่งทองกวาว 212 236 448 141 18 บ้านสันป่าสัก 113 142 255 99 19 บ้านสันป่าสักทอง 197 191 388 122 รวม 4,965 5,234 10,190 3,792 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเค็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย 4.2 การสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล จำนวน 2 แห่ง -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นายมานพ ไชยการ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่ท่าเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 นางศิริพร คุยเพียภูมิ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.3 อาชญากรรม -ตำรวจชุมชน ตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด นายประสงค์ แสนเงิน เป็นประธาน อปพร. -สายตรวจอาสา /อาสาสมัครตำรวจชุมชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด -ตู้ยามสายตรวจ ต.สันมะเค็ด ตั้งอยู่บ้านสันตะเคียน หมู่ที่ 15 4.4 ยาเสพติด - ไม่มีปัญหายาเสพติด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,998 คน - คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 362 คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 88 คน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง -การคมนาคมติดต่อของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นทางหลัก มีรายละเอียดดังนี้ - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 ติดต่อกับตำบลสันติสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1190 สามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1126 และทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่อ้อ ซึ่งสามารถไปอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1181 ตำบลสันติสุข ผ่านตำบลสันมะเค็ด ติดต่อกับตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - ถนนเชียงราย 3018 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - ถนน รพช. เชียงราย 2016 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - เชียงราย 3053 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5.2 การไฟฟ้า ตำบลสันมะเค็ดมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหมู่บ้านและมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานสาขาพาน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน 5.3 การประปา - เทศบาลตำบลสันมะเค็ดมีระบบสาธารณูปโภค ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน และมีระบบประปาหมู่บ้าน....แห่ง 5.4 โทรศัพท์ -ปัจจุบันตำบลสันมะเค็ดมีโทรศัพท์บริการให้แก่ประชาชนโดยมีทั้งส่วนบุคคลอย่างทั่วถึง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6.ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประเภทของการทำเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) ทำนา ในเขตชลประทาน …………-…...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ …………-…….กก./ไร่ …………-…..บาท/ไร่ ……………-….บาท/ไร่  นอกเขตชลประทาน …1,626..ครัวเรือน …22,135……....ไร่ ……575…...กก./ไร่ ……3,658….บาท/ไร่ ……6,049….…บาท/ไร่ ทำสวน สวน…ลำไย…………………… …491…...ครัวเรือน ….266…………....ไร่ ……1,278...กก./ไร่ ……2,538….บาท/ไร่ ……9,697…….บาท/ไร่ สวน…ยางพารา……………… …14……...ครัวเรือน …254…….……....ไร่ ……204…...กก./ไร่ ……984…..…บาท/ไร่ ……1,949….…บาท/ไร่ สวน…แตงโม…………….…… …46……...ครัวเรือน …242……….…....ไร่ ……2,250...กก./ไร่ ……5,878….บาท/ไร่ ……18,750….บาท/ไร่ สวน…พริก……….…………… …47……...ครัวเรือน …43……….……....ไร่ ……225…...กก./ไร่ ……3,000….บาท/ไร่ ……7,750….…บาท/ไร่ สวน…ผัก………..……..……… …16……...ครัวเรือน …11……….……....ไร่ ……1,065…กก./ไร่ ……1,635….บาท/ไร่ ……3,770….…บาท/ไร่ สวน…ฟักทอง……….….…… …6………...ครัวเรือน …22……….……....ไร่ ……666…...กก./ไร่ ……4,333….บาท/ไร่ ……5,766….…บาท/ไร่ ทำไร่ ไร่อ้อย ……………...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ ………………...กก./ไร่ ……………..……บาท/ไร่ …….….……..……บาท/ไร่  ไร่ข้าวโพด …17……...ครัวเรือน …67……….……....ไร่ ……1,175...กก./ไร่ ……1,350.…บาท/ไร่ ……2,875....…บาท/ไร่  ไร่มันสำปะหลัง ….307…..ครัวเรือน ….1,311………....ไร่ ……2,321...กก./ไร่ ……1,039.…บาท/ไร่ ……3,616….…บาท/ไร่  อื่นๆ (โปรดระบุ) ……หน่อ……….……………... ……แก้วมังกร…...…………… …6………...ครัวเรือน …7………….……....ไร่ …3………...ครัวเรือน …17……….……....ไร่ ……1,300...กก./ไร่ …10,000…กก./ไร่ ……3,250….บาท/ไร่ ……1,500….บาท/ไร่ ……7,000……บาท/ไร่ ……40,000….บาท/ไร่ 6.2 การประมง - พื้นที่การประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แบบไร่นาสวนผสม 6.3 การปศุสัตว์ - พื้นที่ตำบล เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร โคและกระบือ 6.4 การบริการ - พื้นที่ตำบลมีบริการร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก ตลาดชุมชน 6.5 การท่องเที่ยว - ในพื้นที่ตำบลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือรอยพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตำบลสันมะเค็ดและตำบลใกล้เคียง 6.6 อุตสาหกรรม - บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกฝักทอง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นหลัก นอกจานี้ยังมีประชาชนบางส่วนทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและมีกลุ่มต่างๆ 6.8 แรงงาน - ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ไร่ข้าวโพดและกระเทียมที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้าง ไม่มีแรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าว 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - วัด จำนวน 12 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ตำบลสันมะเค็ดมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตต์) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันลอยกระทง) สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ประชาชนในเขตตำบลสันมะเค็ด มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น หมอเมือง พิธีกรรมความเชื่อพื้นเมือง และใช้ ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ภาษาคำเมือง เป็นภาษาหลักและภาษาไทลื้อ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก - ตำบลสันมะเค็ดมีการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์การเกษตร ตุ๊กตา ไม้กวาด กระเป๋าทำมือ เครื่องจักสาน ฯลฯ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสันมะเค็ด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจ เช่น บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย เป็นต้น 8.1 น้ำ - แม่น้ำแม่ฮ่าง 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขาอ้ายด้วน ป่าห้วยแม่พุง ป่าแม่สุน ป่าห้วยแม่ปืม 9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 9.1 กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - ลูกเสือชาวบ้าน - ตำรวจบ้าน - ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

folder วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำบลสันมะเค็ด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำบลสันมะเค็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview238

local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่อยู่/ติดต่อสอบถาม : สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 ; โทร. 0 53 727 153 ถึง 6 ภาษาที่ให้การสนับสนุน : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ช่วงเวลาทำการ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ พร้อมทั้งโบรชัวร์และสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลด้านสุขภาพ แม้ว่าจังหวัดเชียงราย จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่การเจริญเติบโตทางด้านทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้พัฒนาด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯในปัจจุบัน นอกจากโรงพยาบาลแล้ว ยังมีคลินิกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งการปฐมพยาบาล จำหน่ายยา และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ โรงพยาบาลที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย : โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ข้อมูลด้านความปลอดภัย สำหรับมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการดื่มน้ำประปาที่มองเป็นเรื่องปกติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนเป็นการสะสมไปเรื่อยๆ นั้น ควรเลือกการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำให้สะอาดให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหาร โรงแรม หรือตามสถานที่ต่างๆ การควบคุมและการป้องกันโรคนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวควรตรวจเช็คสภาพร่างกายให้พร้อม นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว อาธิเช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรฉุกเฉิน หรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานกรุงเทพมหานคร 0 2674 5555 สำนักงานเกาะสมุย 0 7742 9999 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลการท่องเที่ยว บริการรถพยาบาล 1669 บริการสอบถามข้อมูล 1113 สายด่วนตำรวจ 191 ศูนย์ดับเพลิงเชียงราย 199 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ 1192 สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 2 0 5374 4674 ด่านตรวจคนเข้าเมือง เชียงของ 0 5379 1663 เชียงแสน 0 5374 0249 แม่สาย 0 5373 1008 สำนักงานการท่องเที่ยว สถานีตำรวจทางหลวง 0 5374 2441 บริการข้อมูลข่าวสาร 1672 สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว 0 5371 7433 สถานีตำรวจท่องเที่ยว 0 5371 7779 สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง 0 5378 3445 สถานีตำรวจภูธรเชียงของ 0 5379 1426 สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน 0 5377 7111 สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง 0 5379 0090 สถานีตำรวจภูธรขุนตาล 0 5365 7034 สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง 0 5367 5694 สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ 0 5360 5295 สถานีตำรวจภูธรแม่จัน 0 5371 1444 สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์ 0 5378 9508 สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง 0 5376 7109 สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว 0 5377 8199 สถานีตำรวจภูธรแม่สาย 0 5373 1444 สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย 0 5378 6004 สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว 0 5373 7191 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย 0 5371 1588 สถานีตำรวจภูธรป่าแดด 0 5376 1012 สถานีตำรวจภูธรพาน 0 5372 1515 สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 0 5379 9113 สถานีตำรวจภูธรเทิง 0 5379 4405 สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย 0 5376 9236 สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง 0 5395 3155 สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น 0 5360 8318 สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า 0 5378 1466 รายชื่อโรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 0 5371 1300 โรงพยาบาลเชียงแสน 0 5377 7317 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 0 5371 7649 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ 0 5391 0999 โรงพยาบาลขุนตาล 0 5360 6221 โรงพยาบาลแม่จัน 0 5377 1300 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 0 5373 0191 โรงพยาบาลแม่ลาว 0 5360 3113 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 0 5379 1206 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 0 5360 3123 โรงพยาบาลแม่สาย 0 5373 1300 โรงพยาบาลแม่สรวย 0 5378 6017 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 0 5371 1366 โรงพยาบาลป่าแดด 0 5365 4479 โรงพยาบาลพาน 0 5372 1345 โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย 0 5379 9033 โรงพยาบาลเทิง 0 5379 5259 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 0 5395 3137 โรงพยาบาลเวียงแก่น 0 5360 8146 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 0 5378 1342 คลินิกทันตแพทย์ คลินิกบ้านรักฟัน 0 5374 5042 คลินิกปกรณ์ทันตกรรม 0 5379 5846 คลินิกประจักษ์ทันตกรรม 0 5371 4724 คลินิกทันตแพทย์สมพงษ์ 0 5371 1741 ทันตศิลป์รักษาฟัน 0 5372 1368 คลินิกยิ้มสวย 0 5371 1733 ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ 0 5379 3905 ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า 0 5377 5102 ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ 0 5379 1555 ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย 0 5371 3685 ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน 0 5377 7116 ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ 0 5376 3009 ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล 0 5365 7318 ที่ทำการไปรษณีย์ลานนา 0 5371 7131 ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน 0 5377 1979 ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ 0 5378 9324 ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ 0 5377 9114 ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว 0 5372 9103 ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย 0 5373 1402 ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย 0 5378 6101 ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น 0 5395 7039 ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด 0 5376 1043 ที่ทำการไปรษณีย์พาน 0 5372 1498 ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย 0 5379 9074 ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง 0 5395 4183 ที่ทำการไปรษณีย์เทิง 0 5379 5389 ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย 0 5376 9234 ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น 0 5360 8028 ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า 0 5378 1198 ข้อมูลการเดินทาง รถโดยสารประจำทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย 0 5371 1369 อินทราทัวร์ 0 5371 1235 คฤหาสน์ทัวร์ 0 5374 2429 สยามเฟิสท์ทัวร์ 0 5371 1882 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490 โชครุ่งทวีทัวร์ จำกัด - ห้วยไคร้ 0 5376 3034 - แม่จัน 0 5377 1657 - แม่ฟ้าหลวง 08 9191 6710 - แม่คำ 08 69126 654 - แม่สาย 0 5364 0123 - เมืองเชียงราย 0 5371 4045 - พาน 0 5372 1247 สมบัติทัวร์ - สำนักงานกลาง 02 792 1444 - บ้านต้า 0 5379 7096 - เชียงของ 0 5379 1644 - เชียงแสน 08 3603 2754 - แม่จัน 0 5377 1656 - แม่สาย 0 5364 6473 - เมืองเชียงราย 0 5371 4971 - นางแล 0 5370 6353 - พาน 0 5365 8877 - ตะเคียนคู่ 0 5370 1338 - เทิง 0 5379 5452 ข้อมูลสนามบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0 5379 8000 สายการบิน ตารางการบิน เอสเอจี (นกมินิ) 1318, 0 5328 0444 แอร์เอเชีย - สนามบิน 0 5379 3545 - สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 02 515 9999 การบินไทย - สนามบิน 0 5379 8200 - สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 0 53711179 โอเรียนท์ ไทย (วันทูโก) - สนามบิน 0 5379 3555 - สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 1126 ข้อมูลธนาคารและบริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินตราต่างประเทศ ที่ตั้งสาขา ธนาคารกรุงเทพฯ - สาขาบิ๊กซีเชียงราย 0 5374 7058 - สาขาเมืองเชียงราย 0 5371 1258 - สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0 5371 8113 - สาขาแม่จัน 0 5377 1059 - สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5378 7710 - สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 5377 6281 - สาขาแม่สาย 0 5373 2701 - สาขาแม่สรวย 0 5378 6012 - สาขาพาน 0 5372 1234 - สาขาแม่ขะจาน 0 5370 4411 - สาขาเทสโก้โลตัส แม่สาย 0 5373 4561 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - สาขาเมืองเชียงราย 0 5371 1607 - สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5391 2121 - สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0 5371 1793 - สาขาแม่สาย 0 5364 0769-71 - สาขาพาน 0 5372 1251 - สาขาปตท. ริมกก เชียงราย 0 5371 8383 ธนาคารแห่งประเทศไทย - เชียงราย 0 5371 4029 ธนาคารกสิกรไทย - เชียงของ 0 5365 5393 - เชียงแสน 0 5371 1515 - สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0 5374 8311 - สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงราย 0 5375 4144 - สาขาย่อยห้วยไคร้ แม่จัน 0 5366 7825 - สาขาแม่จัน 0 5366 0721 - สาขาแม่สาย 0 5364 0786 - สาขาป่าแดด 0 5365 4282 ธนาคารไทยพาณิชย์ - เชียงของ 0 5379 1119 - เชียงแสน 0 5377 7041 - สาขาย่อยสามเหลี่ยมทองคำ 0 5378 4242 - สาขาบ้านดู่ (เชียงราย) 0 5370 3163 - สาขาสี่แยกแม่กรณ์ (เชียงราย) 0 5374 6369 - บิ๊กซี เชียงราย 0 5374 6971 - สาขาเมืองเชียงราย 0 5371 1901 - สาขาแม่จัน 0 5366 1014 - สาขาแม่สาย 0 5373 2164 - สาขาเวียงชัย 0 5376 9099 - สาขาเวียงป่าเป้า 0 5378 1101 บูทแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย - สนามบินเชียงราย 0 5379 8266 ธนาคารไทยพาณิชย์ - เมืองเชียงราย 0 5371 1579 - สามเหลี่ยมทองคำ 0 5378 4190

พระธาตุผากัปป์พระธาตุผากัปป์

จุลสารพระธาตุผากัปป์


จุลสารพระธาตุผากัปป์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสำหรับบริการนักท่องเที่ยว