เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box สำนักปลัด
นายวชิรพล คำลือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-1159250
นายดิเรก ดิเรกธนิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
โทร : 087-3057570
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 085-7120001
นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 080-5000757
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางศรีไพ ชัยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นายจิราเมธ รัตนะพฤกษ์
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชนิภา ศักดิ์โชติภูมิ
นิติกรปฏิบัติการ
น.ส.ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ธนัญญา ชัยพนัส
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ผช.จพง.ธุรการ
นางนันทิชา ยศถา
ผช.จพง.พัสดุ
นายเจษฎา แก้วจันทร์
พนักงานจ้างขับเครื่องจักรกล(ขนาดเบา)
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
น.ส.น้ำฝน กอบแก้ว
คนงาน
นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงาน
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงาน
นายกฤษณพล ทรินทร์
คนงาน
น.ส.รติพร โพธิยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อธิดา ไชยศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสายบัว แสนบุญยืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุพงษ์ กันทะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิฑูรย์ คำเมทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกวารินทร์ จินะโกด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐการ ศรียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตะวัน ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ