messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box คณะผู้บริหาร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 081-9560643
นายจำลอง กันยวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 090-3318312
นายเสรี สันหมุด
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 093-6645186
นายสำราญ กาวิกุล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 089-6332985
นายกอง ฟ้าคำตัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
โทร : 092-9451350
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายจรัญ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายนิวัตร ติดทะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายสุเพ็ญ ปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางสมศรี เต็มคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางนงนุช ธรรมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายประยูร สายหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
น.ส.รุ่งรัตน์ มณีเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายคณาวุฒิ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชยธร ทิพย์พิมล
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
โทร : 095-1468586
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
โทร : 089-4327592
นายวชิรพล คำลือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0861159250
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-8061952
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 080-1329694
account_box สำนักปลัด
นายวชิรพล คำลือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-1159250
นายดิเรก ดิเรกธนิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 087-3057570
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 085-7120001
นายธวัชชัย แก้วประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางศรีไพ ชัยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวกุลนันทน์ จำรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชนิภา ศักดิ์โชติภูมิ
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ธนัญญา ชัยพนัส
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ผช.จพง.ธุรการ
นางนันทิชา ยศถา
ผช.จพง.พัสดุ
นายเจษฎา แก้วจันทร์
พนักงานจ้างขับเครื่องจักรกล(ขนาดเบา)
-ว่าง-
คนงาน
น.ส.น้ำฝน กอบแก้ว
คนงาน
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงาน
นายกฤษณพล ทรินทร์
คนงาน
น.ส.รติพร โพธิยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อธิดา ไชยศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสายบัว แสนบุญยืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิฑูรย์ คำเมทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกวารินทร์ จินะโกด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐการ ศรียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตะวัน ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอภิสรา สุวรรณอาสน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศุทธินี โกสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช คำจันทร์
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
นางอัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.กันชะลา กำช้อน
คนงาน
น.ส.เกตุวดี สุขเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อรีนา มูลกำเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐพงษ์ จินาเดช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นายชัชวาล ใจเปี้ย
นายช่างโยธา
นายนิรุต ใจเปี้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.วรากร ใจวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศันสนะ อนันต์ชัยพัทธนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.วราภรณ์ เกตุพระจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศุลีพร กองพรม
นักวิชาการศึกษา
- ว่าง -
นักวิชาการวัฒนธรรม
- ว่าง -
นักสันทนาการ
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.นิศารัตน์ สมเกี๋ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกิด
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
น.ส.รังรอง บุนนาค
ครู คศ.2
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.2
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.2
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วรรณิดา พรมฝั้น
ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง
นายสุวพิชย์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นายรชานนท์ กันจิน๊ะ
ครูอัตราจ้าง
น.ส.จีรภัทร จันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอริชัย กตัญญู
นักการภารโรง
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

-ว่าง-
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนคร
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
น.ส.ศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายชยธร ทิพย์พิมล
ปลัดเทศบาล
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ป/ช