messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ********************* ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ประวัติความเป็นมา ตำบลสันมะเค็ด แยกการปกครองออกจากตำบลแม่อ้อ เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล และต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่อ้อ และ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ทิศใต้ ติดกับ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ที่ 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด 15 ตำบล ของอำเภอพาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพานทางด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร (ตามแผนที่อำเภอ) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 54 กิโลเมตร เนื้อที่ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.189 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 41,368.47 ไร่) 25.556 ตารางไมล์ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันมะเค็ดเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา และที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำคาว แม่น้ำฮ่าง และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่กับที่ราบเชิงเขา เช่น บ้านห้วยเครือบ้า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8 และบ้านผาลาด หมู่ที่ 11 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลสันมะเค็ดเป็นมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น 1.4 ลักษณะของดิน ดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนปน – ทรายหรือดินร่วน 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ - แม่น้ำ (แม่น้ำคาว) - แม่น้ำ ฮ่าง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ - ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ - ป่าสงวนแห่งชาติ - ป่าชุมชน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - จำนวนหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ดทั้ง 21 หมู่บ้าน โดยมีทำเนียบผู้นำหมู่บ้านทั้งหมด ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน 1 บ้านสันมะเค็ด นายสนั่น กันจินะ น.ส.พัชรา สมยาราช 2 บ้านกว๋าวโท้ง นายประสงค์ พรมตัน นางอัมพร ธะนะหมอก 3 บ้านสันนคร นายประสงค์ สกุลวัลลภ นางศรีโวย หล้าอินเชื้อ 4 บ้านสันต้นดู่ นายคำ มโนลา นางอุทุมพร นันตาเครือ 5 บ้านกล้วย นายเจริญ ศรีแก้ว นางจันทร์แรม ธิมูล 6 บ้านห้วยเครือบ้า นายประกิต จันทะนาเขต นางน้อง ยอดวงค์ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ นายสมบูรณ์ เทพวงศ์ นางผ่องศรี วิชัย 8 บ้านป่าแดงงาม นายสุฆาต จอมจักร (กำนัน) นางมัณฑนา ตาสาย 9 บ้านใหม่ใน นายสมบูรณ์ ปวงคำ น.ส.เทพรัตน์ กันทวงค์ 10 บ้านป่าตึงทันใจ นายสวาด นันตัง นางทองใบ เป็งตึง 11 บ้านผาลาด นายสมสิทธิ์ มโนเกตุ นางปราณี ใจจ้อย 12 บ้านกล้วยทรายงาม นายจำลอง ปัญญาหลง นางมาลี ปินตาคำ 13 บ้านหนองเป็ด นายธนิศร ใจยาว นางสุรีรัตน์ ฝั้นพรม 14 บ้านกล้วยใหม่ นายบุญช้อย คำเขื่อน นางฟองคำ ต๊ะวงค์ 15 บ้านสันตะเคียน นายมานพ ชมสวน นางสมศรี เต็มคำ 16 บ้านกล้วยทรายทอง นายปิยบุตร เครือโชติ นางจันทรวรรณ์ หมูคำ 17 บ้านทุ่งทองกวาว นางดวงพร ยานะคำ นางดวงพร ยานะคำ 18 บ้านสันป่าสัก นายไพโรจน์ วิริยะ นางพิมพร พรมตัน 19 บ้านสันป่าสักทอง นายบุญเรือง ปันม้า นางพรธีรา ชุ่มมะโน 20 บ้านศรีนคร นายธนเดช เมธาสิริทวี นางประนอม อินต๊ะชุ่ม 21 บ้านกล้วยทรายเงิน นายมิตร หมูคำ นางคำมูล หมูคำ 2.2 การเลือกตั้ง -ตำบลสันมะเค็ดแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 1 ที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขตที่ 2 1 นายคณาวุฒิ ศรียอด (ประธานสภา) 1 นายสถิรธร กนกกาญจนกุล (รองประธานสภา) 2 นายจรัญ โยธา 2 นายรักกิต แจ่มกระจ่าง 3 นายสุเพ็ญ ปินตา 3 นายนิวัตร ติดทะ 4 นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์ 4 นางสมศรี เต็มคำ 5 นายประยูร สายหล้า 5 นางนงนุช ธรรมวิชัย 6 นางสุมิตรา ปัญญาหลง 6 นางสาวรุ่งรัตน์ มณีเล็ก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรี 2 นายจำลอง กันยวง รองนายกเทศมนตรี 3 นายเสรี สันหมุด รองนายกเทศมนตรี 4 นายสำราญ กาวิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 5 นายกอง ฟ้าคำตัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (3) พนักงานเทศบาลและพนักครูเทศบาลพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร ปลัดเทศบาล ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 2 ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง รองปลัดเทศบาล รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายปรีชา ชุมภู หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 4 นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 5 นายดิเรก ดิเรกธนิน นักพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 6 นายนราพล แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐศาสตรบัณฑิต 7 นายสมหวัง นันตา นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8 นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 9 นายทศพล ไชยวงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 นางสาวภีลออ เต็มคำ เจ้าพนักงานธุรการ รัฐศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวเสาวลักษณ์ สมใจ ผช.บันทึกข้อมูล ศิลปศาสตรบัณฑิต นางสาวธนัญญา ชัยพนัส ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต นายธีรวุธ กวางประเสริฐ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายพนม รัตนพฤกษ์ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางชญาภา จอมปัญญา คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมจักร คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กองคลัง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 นางอัญญาณี โพธิ์คำ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 นางฐิติพร เมืองมาหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศิลปศาสตรบัณฑิต พนักงานจ้าง 1 นางช่อทิพย์ ปันทะ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 นางนันทิชา ยศถา ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค กองช่าง ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 3 นายณัฐพงษ์ จินาเดช หัวหน้าฝ่าย... วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 4 นายชัชวาล ใจเปี้ย นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) พนักงานจ้าง 1 นายนิรุต ใจเปี้ย ผช.นายช่างโยธา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2 นางสาววรากร ใจวงค์ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิลปศาสตรบัณฑิต กองการศึกษา ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 1 นายมีชัย ลือใจ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2 นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 นายสุภาพ คำปุก เจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิต พนักงานครู 1. นางสาวพวงผกา เทพพรมวงค์ ครู 2 นางสาวกนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ ครู 3 นางสาววันเพ็ญ ตะมาแก้ว ครู 4 นางสาวรังรอง บุนนาค ครู 5 นางวารุณี พรมมิน ครู 6 พนักงานจ้าง 1 นางสาวนิศารัตน์ สมเกี๋ยง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 นางพชรพร มณฑลจรัส ผู้ดูแลเด็ก 3 นางสาวอำไพ กอนแก้ว ผู้ดูแลเด็ก 4 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด ผู้ดูแลเด็ก 5 นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร ผู้ดูแลเด็ก ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง ผู้ดูแลเด็ก 7 นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง ผู้ดูแลเด็ก 8 นางศรีวรรณ หอมอ่อน ผู้ดูแลเด็ก 9 นางจุรีพร ปุริมายะตา ผู้ดูแลเด็ก 3. ประชากร หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากร ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านสันมะเค็ด 243 273 516 261 2 บ้านกว๋าวโท้ง 169 183 352 138 3 บ้านสันนคร 419 430 849 331 4 บ้านสันต้นดู่ 212 229 441 165 5 บ้านกล้วย 354 381 735 253 6 บ้านห้วยเครือบ้า 225 247 472 181 7 บ้านใหม่ท่าเรือ 259 283 542 192 8 บ้านป่าแดงงาม 324 321 645 263 9 บ้านใหม่ใน 192 195 387 160 10 บ้านป่าตึงทันใจ 224 219 443 163 11 บ้านผาลาด 236 262 498 183 12 บ้านกล้วยทรายงาม 253 278 531 204 13 บ้านหนองเป็ด 206 207 413 144 14 บ้านกล้วยใหม่ 391 381 772 254 15 บ้านสันตะเคียน 265 280 545 207 16 บ้านกล้วยทรายทอง 462 496 958 331 17 บ้านทุ่งทองกวาว 212 236 448 141 18 บ้านสันป่าสัก 113 142 255 99 19 บ้านสันป่าสักทอง 197 191 388 122 รวม 4,965 5,234 10,190 3,792 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเค็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย 4.2 การสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล จำนวน 2 แห่ง -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นายมานพ ไชยการ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่ท่าเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 นางศิริพร คุยเพียภูมิ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.3 อาชญากรรม -ตำรวจชุมชน ตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด นายประสงค์ แสนเงิน เป็นประธาน อปพร. -สายตรวจอาสา /อาสาสมัครตำรวจชุมชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด -ตู้ยามสายตรวจ ต.สันมะเค็ด ตั้งอยู่บ้านสันตะเคียน หมู่ที่ 15 4.4 ยาเสพติด - ไม่มีปัญหายาเสพติด 4.5 การสังคมสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,998 คน - คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 362 คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 88 คน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง -การคมนาคมติดต่อของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นทางหลัก มีรายละเอียดดังนี้ - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 ติดต่อกับตำบลสันติสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1190 สามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1126 และทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่อ้อ ซึ่งสามารถไปอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1181 ตำบลสันติสุข ผ่านตำบลสันมะเค็ด ติดต่อกับตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - ถนนเชียงราย 3018 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - ถนน รพช. เชียงราย 2016 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ - เชียงราย 3053 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5.2 การไฟฟ้า ตำบลสันมะเค็ดมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหมู่บ้านและมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานสาขาพาน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน 5.3 การประปา - เทศบาลตำบลสันมะเค็ดมีระบบสาธารณูปโภค ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน และมีระบบประปาหมู่บ้าน....แห่ง 5.4 โทรศัพท์ -ปัจจุบันตำบลสันมะเค็ดมีโทรศัพท์บริการให้แก่ประชาชนโดยมีทั้งส่วนบุคคลอย่างทั่วถึง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6.ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประเภทของการทำเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) ทำนา ในเขตชลประทาน …………-…...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ …………-…….กก./ไร่ …………-…..บาท/ไร่ ……………-….บาท/ไร่  นอกเขตชลประทาน …1,626..ครัวเรือน …22,135……....ไร่ ……575…...กก./ไร่ ……3,658….บาท/ไร่ ……6,049….…บาท/ไร่ ทำสวน สวน…ลำไย…………………… …491…...ครัวเรือน ….266…………....ไร่ ……1,278...กก./ไร่ ……2,538….บาท/ไร่ ……9,697…….บาท/ไร่ สวน…ยางพารา……………… …14……...ครัวเรือน …254…….……....ไร่ ……204…...กก./ไร่ ……984…..…บาท/ไร่ ……1,949….…บาท/ไร่ สวน…แตงโม…………….…… …46……...ครัวเรือน …242……….…....ไร่ ……2,250...กก./ไร่ ……5,878….บาท/ไร่ ……18,750….บาท/ไร่ สวน…พริก……….…………… …47……...ครัวเรือน …43……….……....ไร่ ……225…...กก./ไร่ ……3,000….บาท/ไร่ ……7,750….…บาท/ไร่ สวน…ผัก………..……..……… …16……...ครัวเรือน …11……….……....ไร่ ……1,065…กก./ไร่ ……1,635….บาท/ไร่ ……3,770….…บาท/ไร่ สวน…ฟักทอง……….….…… …6………...ครัวเรือน …22……….……....ไร่ ……666…...กก./ไร่ ……4,333….บาท/ไร่ ……5,766….…บาท/ไร่ ทำไร่ ไร่อ้อย ……………...ครัวเรือน ……………….……....ไร่ ………………...กก./ไร่ ……………..……บาท/ไร่ …….….……..……บาท/ไร่  ไร่ข้าวโพด …17……...ครัวเรือน …67……….……....ไร่ ……1,175...กก./ไร่ ……1,350.…บาท/ไร่ ……2,875....…บาท/ไร่  ไร่มันสำปะหลัง ….307…..ครัวเรือน ….1,311………....ไร่ ……2,321...กก./ไร่ ……1,039.…บาท/ไร่ ……3,616….…บาท/ไร่  อื่นๆ (โปรดระบุ) ……หน่อ……….……………... ……แก้วมังกร…...…………… …6………...ครัวเรือน …7………….……....ไร่ …3………...ครัวเรือน …17……….……....ไร่ ……1,300...กก./ไร่ …10,000…กก./ไร่ ……3,250….บาท/ไร่ ……1,500….บาท/ไร่ ……7,000……บาท/ไร่ ……40,000….บาท/ไร่ 6.2 การประมง - พื้นที่การประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แบบไร่นาสวนผสม 6.3 การปศุสัตว์ - พื้นที่ตำบล เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร โคและกระบือ 6.4 การบริการ - พื้นที่ตำบลมีบริการร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก ตลาดชุมชน 6.5 การท่องเที่ยว - ในพื้นที่ตำบลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือรอยพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลสันมะเค็ด เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตำบลสันมะเค็ดและตำบลใกล้เคียง 6.6 อุตสาหกรรม - บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกฝักทอง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นหลัก นอกจานี้ยังมีประชาชนบางส่วนทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและมีกลุ่มต่างๆ 6.8 แรงงาน - ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ไร่ข้าวโพดและกระเทียมที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้าง ไม่มีแรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าว 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา - วัด จำนวน 12 แห่ง 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - ตำบลสันมะเค็ดมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตต์) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันลอยกระทง) สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ประชาชนในเขตตำบลสันมะเค็ด มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น หมอเมือง พิธีกรรมความเชื่อพื้นเมือง และใช้ ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ภาษาคำเมือง เป็นภาษาหลักและภาษาไทลื้อ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก - ตำบลสันมะเค็ดมีการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์การเกษตร ตุ๊กตา ไม้กวาด กระเป๋าทำมือ เครื่องจักสาน ฯลฯ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสันมะเค็ด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจ เช่น บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย เป็นต้น 8.1 น้ำ - แม่น้ำแม่ฮ่าง 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขาอ้ายด้วน ป่าห้วยแม่พุง ป่าแม่สุน ป่าห้วยแม่ปืม 9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 9.1 กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - ลูกเสือชาวบ้าน - ตำรวจบ้าน - ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด