เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
folder การจัดการองค์ความรู้
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13]
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 1 poll
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 2 poll
insert_drive_file ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คู่มือค่ารักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file พระราชบัญญัตควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยบกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo "หลักราชการ" หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file การประเมินผลการปฎิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125