ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเติมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง