ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง