ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากลิ้นราง จำนวน 35 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง