messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
4203-เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
4701-นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1