เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1