messager
 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 2
การควบคุมกิจการตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
การควบคมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
กฎกระทรวงให้ใชับังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 643
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2