ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ ๔

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายอานัน แสนอินทร์ อายุ ๓๕ ปี อาชีพ - วุฒิการศึกษา ม.๖

ที่อยู่ ๖๕ หมู่ ๔ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๑๘๐๘๒๑๗

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน ร.ต.สงคราม นันตาเครือ

จำนวนประชากร ชาย ๒๔๕ คน หญิง ๕๐ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๒๙ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร เพาะเห็ด

จำนวนพื้นที่ ๑๑ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

ต้นดู่

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

การบวงสรวงผีบ้าน (ใจ๋บ้าน)

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

  • เห็ด
  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๔๖๗ เมื่อพ่อหน้อยโต๊ะ ตุ้ยสุยะ ได้ย้ายมาจากลำปาง ตอนนั้นเป็นปีเจ้า หรือระกา เดือนยี่ หรือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๗ แรม ๑๒ ค่ำ วันเสาร์ และได้ประชุมกันเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นมา และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ ๑๓ ต.หัวง้ม หลังจากนั้นก็เข้ามาสู่เขตการปกครอง ต.แม่อ้อ เปลี่ยนเป็นบ้านสันต้นดู่ หมู่ ๙ ต.แม่อ้อ ต่อมามีประชากรหนาแน่น จึงได้แบ่งเขตการปกครองขึ้นมา จึงได้มาอยู่เขตการปกครอง หมู่ ๔ ต.สันมะเค็ด จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้แย่งแยกหมู่บ้านออกไปอีก คือบ้านสันป่าสักทอง หมู่ ๑๙

การที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า สันต้นดู่ เพราะมีต้นดู่ขนาดใหญ่ จำนวน ๓ ต้น อยู่ใกล้ ๆ กัน ชาวบ้านเลยเอาสัญลักษณ์ของหมู่บ้านและชื่อของหมู่บ้าน ปัจจุบัน ต้นดู่ ๓ ต้น ได้โค่นลง เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

การบูรณะพระวิหารครั้งสำคัญ โดยมีการเฉลิมฉลองวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

-

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายจันทร์ ปิยะลังกา

๒๔๖๗ – ๒๕๐๐

 

นายแก้ว ชัยวรรณ์

๒๕๐๐ – ๒๕๑๖

 

นายยอด จักรคำ

๒๕๑๖ – ๒๕๒๓

 

นายอินตา ชัยวรรณ์

๒๕๒๓ – ๒๕๒๙

 

นายป๋าน ปิยะลังกา

๒๕๒๙ – ๒๕๔๑

 

นายวีรพจน์ เป็งคำตา

๒๕๔๑ – ๒๕๔๕

สร้างถนนการเกษตร

นางสายคำ หารปันบุตร

๒๕๔๕ – ๒๕๕๐

กำแพงวัด – อาคารเอนกประสงค์

รต.สงคราม นันตาเครือ

๒๕๕๐ – ปัจจุบัน

บูรณะพระวิหาร

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ต้องการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน