ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านสันนคร หมู่ที่ ๓

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายเฉลิม อินนั่งแท่น อายุ ๓๒ ปี อาชีพ ค้าขาย วุฒิการศึกษา ป.ตรี

ที่อยู่ ๒๗๖ หมู่ ๓ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายธรรม ศรีตาบุตร

จำนวนประชากร ชาย ๔๓๖ คน หญิง ๔๔๒ คน

จำนวนครัวเรือน ๒๒๓ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร การเพาะเห็ดฟาง การค้าขาย พืชผักสวนครัว

จำนวนพื้นที่ ๕ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน -

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

ประเพณี ยี่เป็ง (ลอยกระทง)

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) หนองบวกแวด

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

  • เห็ดฟาง
  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

หมู่บ้านสันนคร มีชื่อเดิมถึง ๓ ชื่อด้วยกัน คือหมู่บ้านป่าตึง , หมู่บ้านสันละกอน , หมู่บ้านสันละคร เรียงตามลำดับ ปัจจุบันชื่อ หมู่บ้านสันนคร เริ่มก่อตั้งรายปี พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยกลุ่มแรกที่ย้ายมาจากบ้านหนองยาง ต.ชมภู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในหมู่บ้านกว๋าวโท้ง

จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน กลุ่มแรกที่มาตั้งรกราก นำโดยกลุ่มของพ่อหน้อยน้อง-แม่หม่อนอา สีตะบุตร ซึ่งมีลูกทั้งหมด ๕ คน คือ พ่ออุ้ยสุข สีตะบุตร , พ่ออุ้ยน้อย สีตะบุตร , พ่ออุ้ยตั๋น สีตะบุตร, แม่อุ้ยไข สีตะบุตร , พ่ออุ้ยหมื่น สีตะบุตร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งหมู่บ้าน และพ่อหลวงตา แม่หลวงเอ้ย ศิริวงศ์ ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ทั้งหมดได้ย้ายมาจากบ้านกว๋าวโท้ง มาอยู่ที่บริเวณสันสบ้าน (พื้นที่โรงเรียนนครวิทยาคมในปัจจุบัน) และมีการตั้งอารามไว้บริเวณนั้นเพื่อจะก่อสร้างวัด แต่ช่วงหลังได้ย้ายวัดมาในบริเวณที่ใกล้ๆ กันนั้น โดยได้ใช้ชื่อว่า วัดศรีชุม ตอนหลังได้เปลี่ยนมาเป็น วัดสันนคร และบริเวณพื้นที่สันสบ้าน ก็ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาใน ปี พ.ศ.๒๕๔ และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้น ได้มีพี่น้องจาก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ อ.ห้างฉัตร จ.แพร่ และจากทางภาคอีสานเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและรวมถึงชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาอยู่ด้วย

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

-

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

-

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายตา ศิริวงศ์

-

สงวนพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน

หนองบวกแวด พื้นที่โรงเรียนนครวิทยาคม

นายเบี้ยว กันทะปลูก

-

-

นายตา ศิริวงศ์

-

-

นายติ๊บ คำแสง

-

-

นายวิเชียร อานนท์

-

จัดซื้อที่ก่อสร้าง สถานีอนามัยตำบล

สันมะเค็ด

นายเปี้ย กอนไข

๒๕๒๘ – ๒๕๓๒

ขุดหนองบวกแวดหมู่บ้านเพื่อเก็บน้ำ และเลี้ยงปลา

นายคำ สีตะบุตร

๒๕๓๒ – ๒๕๔๘

การประปาหมู่บ้าน, ศาลาการเปรียญ, ซุ้มประตูวัด, ป้ายหมู่บ้าน

นาย ธรรม ศรีตาบุตร

๒๕๔๘ – ปัจจุบัน

หอฉันท์, จัดซื้อที่สาธารณะหมู่บ้าน, ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ดี ต้องการให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่