ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านสันป่าสักทอง หมู่ที่ ๑๙

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายดำรงศักดิ์ กันทะพะเยา อายุ ๕๒ ปี อาชีพ เกษตรกรรม วุฒิการศึกษา ม.ศ.๓

ที่อยู่ ๒๓ หมู่ ๑๙ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์

 • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายอิ่นแก้ว เดชคุณมาก

จำนวนประชากร ชาย ๒๑๔ คน หญิง ๒๒๔ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๐๒ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร เพาะเห็ด ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ

จำนวนพื้นที่ ๑๑.๖ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบลุ่ม

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ต้นไม้สักทอง

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

 • มกราคม ตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง
 • เมษายน ประเพณีสงกรานต์หรือ ปี๋ใหม่เมือง
 • กรกฎาคม แห่เทียนเข้าพรรษา
 • ตุลาคม ประเพณีออกพรรษา
 • พฤศจิกายน ลอยกระทงเดือนยี่เป็ง

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

(๑) ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ

 

 • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

แยกจากหมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในสมัยผู้ใหญ่บ้านนาง สายคำ หารปัญบุตร เป็นหมู่ที่ ๑๗ บ้านสันป่าสักทอง โดยมีนายจันทร์ ปินตา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

 

 • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

-

 • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายแก้ว

ชัยวรรณ์

ใช้คาถาพื้นเมืองรักษาโรคกระดูก

นายโม่ง

ชัยวรรณ์

จับเส้นเอ็น นวด

นายดวง

โยแสง

เล่นดนตรีพื้นบ้าน

นายอินทร์

มาติ๊บ

การจักสาน

 • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายจันทร์ ปินตา

๒๕๔๕ – ๒๕๕๐

ซื้อที่ดินสร้างอาคารเอนกประสงค์

นายอิ่นแก้ว เดชคุณมาก

๒๕๕๐ – ปัจจุบัน

สร้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน และ

ยุ้งฉางข้าว

 • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. น้ำประปาไม่พอใช้กับการอุปโภคที่ใช้ร่วมกันทั้งสองหมู่บ้าน

๗.๒. ถนนหนทางที่เป็นถนนลูกรัง ไม่สะดวกแก่การสัญจร คมนาคม ในฤดูฝน

๗.๓. น้ำที่ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งไม่พอเพียง

๗.๔. ต้องการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ สำหรับผู้ที่ว่างงาน