ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ทุ่งทองกวาว หมู่ที่ ๑๗

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

๑. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายจำลอง กันยวง อายุ ๕๖ ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ที่อยู่ ๒๑/๑๗ บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๕๗๐๒๗๘

๒. ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายบวร อินหลี

จำนวนประชากร ชาย ๒๒๙ คน หญิง ๒๓๒ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๑๔ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร -

จำนวนพื้นที่ ๒ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ อยู่ในพื้นที่ราบ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

-

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

- ประเพณีสืบชะตาพ่อบ้าน ช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี

- ประเพณีลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

- วันเฉลิมพระชนพรรษา วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ของทุกปี

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) แหล่งท่องเที่ยวฝายวังฮู

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

 

 

๓.ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

แยกออกมาจากบ้านกว๋าวโท้ง หมู่ ๒ มีประชาชนกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากบ้านวังผาข้อน หมู่ ๑๐ปัจจุบันมี ประชากรประมาณ ๓๐ ครัวเรือน ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณแห่งนี้โดยอาศัยลำน้ำคาวเป็นที่ทำมาหากิน ทำนา หาปลา เลี้ยงครอบครัวตลอดมา มีต้นกว๋าว(ต้นทองกว๋าว) ออกโค้งตามลำน้ำคาวเป็นสัญลักษณ์ เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกว๋าวโท้ง พอปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ทำการแยกหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลมาเป็นบ้านทุ่งทองกว๋าว มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจักรกฤษ กันยวง เป็นผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

๔.เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

 

๕.บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายวิรัตน์

จำปา

ด้านจักสาน – ศิลปะมวยไ

นายเกิ้ม

เชื้อเมืองพาน

เสกมนต์คาถาเป่า

นายนิ่ง

อุดอ้าย

เสกเป่าคาถาอาคม

 

๖.รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

๑.

นายจักรกฤษ กันยวง

๒๕๔๔-๒๕๔๗

สร้างอาคารอเนกประสงค์

๒ .

นางอำไพ นิเทศฏ์บัณฑิต

๒๕๔๗-๒๕๕๒

โครงการ SML

๓ .

นายบวร อินหลี

๒๕๕๒- ปัจจุบัน

โครงการเศรฐกิจพอเพียง

 

๗.ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. อาชีพเสริมที่เป็นกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านอย่างถาวร

๗.๒. ถนนในหมู่บ้าน ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ๑ เส้น

๗.๓. ท่อระบายน้ำตามข้างถนนในหมู่บ้าน