ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน กล้วยทรายทอง หมู่ที่ ๑๖

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

๑. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสัก อินต๊ะเสน อายุ ๔๔ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๖

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๖ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๗๔๓๓๒๙

๒. ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายดวงทิพย์ วงค์เขียว

จำนวนประชากร ชาย ๕๐๘ คน หญิง ๕๒๓ คน

จำนวนครัวเรือน ๒๓๒ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร รับจ้าง

จำนวนพื้นที่ ๒.๓๒ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) มอญ - ไต จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

-

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

- ประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี

- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผากับป์ วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี

- ประเพณีลอยกระทง ช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

 

๓.ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

แยกออกมาจากหมู่ที่ ๑๒ เมื่อเดือน กันยายน ๒๕๔๐ ได้คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนแรกเมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ นายสมศักดิ์ สุรัตน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกล้วยทรายทองเป็นคนแรก และได้ดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ๕ เดือน ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันตำบลสันมะเค็ด ดำรงตำแหน่งกำนัน ได้ ๗ เดือนก็หมดวาระลง ได้ คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒ ได้นายสมศักดิ์ สุรัตน์ อีกครั้ง และได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันอีก ทำงานมาได้ ๔ ปี ๕ เดือน ก็ลาออกจากกำนัน แล้วได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ ได้นายดวงทิพย์ วงค์เขียว ได้รับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๐

๔.เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

 

๕.บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายปุ๊ด

ปัญญาหลง

เป็นบุคคลที่ให้คำปรึกษาทุกเรื่องในหมู่บ้าน

 

๖.รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

๑.

นายสมศักดิ์ สุรัตน์

๒๕๔๐-๒๕๔๕

ถนนคอนกรีต-หอประชุม

๒.

นายสมศักดิ์ สุรัตน์

๒๕๔๕-๒๕๕๐

ถนนคอนกรีต-ประปาหนองบวกหมด

๓.

นายดวงทิพย์ วงค์เขียว

๒๕๕๐- ปัจจุบัน

ถนนคอนกรีต- หนองบวกทราย

 

๗.ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

ปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตร และโฉนดที่ดิน ๖๐๐ ไร่