ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ผาลาด หมู่ที่ ๑๑

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายศรีมูล ขัดอุโมง อายุ ๖๔ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๔

ที่อยู่ ๔๓ หมู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๑๘๐๗๓๗๖

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นางอิงออน สอนผัด

จำนวนประชากร ชาย ๒๗๑ คน หญิง ๒๙๙ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๔๓ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร รับจ้างทั่วไป

จำนวนพื้นที่ ๖.๕ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ราบติดภูเขา

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน น้ำบ่อออม , ผ่าเต่าคำ

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

  • สรงน้ำพระธาตุ ในช่วง เอน ๕ เป็ง
  • ประเพณีน้ำบ่อออม ในช่วงเดือน ๙ เป็ง

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) น้ำบ่อออม

(๒) ผาเต่าคำ

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

นายปั๋น ใจหล้า ได้มาก่อตั้งหมู่บ้าน และได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกในหมู่บ้าน เดิมทีขึ้นอยู่กับหมู่ ๘ พอประชากรเริ่มมากขึ้น การดูแลไม่ทั่วถึง และมีความห่างไกล จึงได้แยกมาก่อตั้งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง และตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านผาลาด หมู่

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

-

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายมอย

ใจเที่ยง

อักษรพื้นเมือง

ภาษาบาลี – สันสกฤต

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายปั๋น ใจหล้า

๒๕๒๒ – ๒๕๒๙

 

นายสม พิพัฒน์รัตนสกุล

๒๕๒๙ – ๒๕๓๑

 

นายยืน อุตมา

๒๕๓๑ – ๒๕๓๕

 

นายศรีมูล ขัดอุโมงค์

๒๕๓๕ – ๒๕๔๐

 

นายรวม สารบุญมา

๒๕๔๐ – ๒๕๔๒

 

นายปั๋น สอนผัด

๒๕๔๒ – ปัจจุบัน

 

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ต้องการแหล่งน้ำในการทำการเกษตร

๗.๒. เอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน

๗.๓. การส่งเสริมอาชีพ