Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

4. การคมนาคม

 

การคมนาคมติดต่อของตำบลสันมะเค็ด ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นทางหลัก มีรายละเอียดดังนี้

 

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 ติดต่อกับตำบลสันติสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1190 สามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1126 และทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่อ้อ ซึ่งสามารถ ไปอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1181 ตำบลสันติสุข ผ่านตำบลสันมะเค็ด ติดต่อกับตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

- ถนนเชียงราย 3018 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ

 

- ถนน รพช. เชียงราย 2016 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ

 

- เชียงราย 3053 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

4.1 การโทรคมนาคม

 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

โทรศัพท์

 

ปัจจุบันตำบลสันมะเค็ดมีโทรศัพท์บริการให้แก่ประชาชน โดยมีทั้งส่วนบุคคลและตู้โทรศัพท์สาธารณะ

 

 

4.2 การไฟฟ้า

 

ตำบลสันมะเค็ดมีระบบไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการภายในตำบลครบทุกหมู่บ้านและมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานสาขาพาน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน