Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

กองการศึกษา

กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

         
       
   

นายมีชัย ลือใจ

   
   

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   
   
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปรางวรินทร์  กุลนายุ

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา

 

 

   
ชำนาญการ
   
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
น.ส.รังรอง บุนนาค
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
นางอังคนา ดวงเกิด
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
         
นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
         
นางจุรีพร ปุริมายะตา
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
         
นางโสพิน สายหล้า
นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.น้ำฝน จุ่มดี
น.ส.นิศารัตน์ สุรัตน์
นางชญาภา จอมปัญญา

คนงานทั่วไป

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

คนงานทั่วไป