Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ

 

 

   
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
   
   
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
   
   
   
   

ว่าที่ร้อยตรีชูรศักด์ แสนธิวัง

   

 

 

รองปลัดเทศบาล

 

 

 

 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

 

 

   
   
   
   
   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
         

 

 

นายศิลาวุฒิ เจียมวิจักษณ์

 

น.ส.ภิญญดา เขื่อนทา

 

นายทศพล ไชยวงค์

นักพัฒนาชุมชน

 

นักทรัพยากรบุคคล

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชำนาญการ
 
ชำนาญการ
 
ชำนาญงาน
         
 
 

นางสาวเมธาวี แซ่โซ้ง

 

นายสันธาร ขันอ้าย

 
นายสมหวัง นันตา
นิติกร
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
 
ปฏิบัติการ
 
ชำนาญการ
       
 
 
นายปรีชา ชุมภู
 
นางสาวภีลออ เต็มคำ
 
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
เจ้าพนักงานธุรการ
 

เจ้าพนักงานธุรการ

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
ชำนาญงาน
   

 

       

 

 

นายฤาชัย วันโน

 

นายเจษฎา แก้วจันทร์

 

นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

         

 

 

นางรัตนา หมื่นโอวาท

 
 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 
         
นางสาวอรวรรณ พูลผล
นายพนม รัตนพฤกษ์
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์

คนงานทั่วไป

 

คนงานทั่วไป

 

คนงานทั่วไป

         
นางสาวธนัญญา ชัยพนัส
นายขวัญชัย ธรรมวิชัย
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

คนงานทั่วไป

 

คนงานทั่วไป