Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไปของตำบลสันมะเค็ด

1. สภาพทั่วไปของตำบลสันมะเค็ด

 

1. สภาพทั่วไป

 

1. 1 ที่ตั้ง

 

ตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอพาน โดยที่ทำการอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานประมาณ 16 กิโลเมตร ( ตามแผนที่อำเภอ)

 

1. 2 เนื้อที่

 

ตำบลสันมะเค็ด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66. 189 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 41,368.47 ไร่) ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ดังนี้

 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
พื้นที่(ไร่)
1
บ้านสันมะเค็ด
990
2
บ้านกว๋าวโท้ง
676 . 99
3
บ้านสันนคร
2,164 . 62
4
บ้านสันต้นดู่
1 , 478. 29
5
บ้านกล้วย
1 , 421. 37
6
บ้านห้วยเครือบ้า
5 , 844. 63
7
บ้านใหม่ท่าเรือ
1 , 864. 59
8
บ้านป่าแดงงาม
5 , 229. 76
9
บ้านใหม่ใน
987 . 73
10
บ้านป่าตึงทันใจ
1 , 209. 41
11
บ้านผาลาด
4 , 219. 95
12
บ้านกล้วยทรายงาม
2 , 054. 66
13
บ้านหนองเป็ด
1 , 957. 62
14
บ้านกล้วยใหม่
1 , 311. 33
15
บ้านสันตะเคียน
1 , 067. 60
16
บ้านกล้วยทรายทอง
4 , 772
17
บ้านทุ่งทองกวาว
2 , 822. 35
18
บ้านสันป่าสัก
382.18
19
บ้านสันป่าสักทอง
913.39

 

1 . 3 ภูมิประเทศ

 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันมะเค็ดเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา และที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำคาว แม่น้ำฮ่าง และมีบางหมู่บ้านตั้งอยู่กับที่ราบเชิงเขา

เช่น บ้านห้วยเครือบ้า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8 และบ้านผาลาด หมู่ที่ 11

 

1. 4 จำนวนหมู่บ้าน

 

ตำบลสันมะเค็ดมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ดทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยมีทำเนียบผู้นำหมู่บ้านทั้งหมด ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต .

ประธานแม่บ้าน
1

บ้านสันมะเค็ด

นายวิรัตน์ กันทา

นายคำปัน ดีขว้าง

นางนงนุช ธรรมวิชัย

นางนงนุช ธรรมวิชัย

2

บ้านกว๋าวโท้ง

นายประสิทธิ์ ปลาสุวรรณ

นางอัมพร ธะนะหมอก

นางบังอร พรมตัน

นายประสงค์ พรมตัน

3

บ้านสันนคร

นายธรรม ศรีตะบุตร

ส.ต.มงคล การุณ

นางทองสาย ใจเปี้ย

นายเฉลิม อินนั่งแท่น

4

บ้านสันต้นดู่

ร . ต สงคราม นันตาเครือ

(กำนัน)

นายส่วน พรมเมา

นางบัวลอย กันทะวัง

นายบุญรักษ์ ปันบัว

5

บ้านกล้วย

นายกอง ฟ้าคำตัน

นายเสรี สันหมุด

นางหนูยิ่ง อินทะนิตย์

นายสงวน ใจผูก

6

บ้านห้วยเครือบ้า

นายแหว้น ชัยชนะ

นายสมบุญ ชัยชนะ

นางมาลี สารข้าวดำ

นายเพ็ชร ดวงดี

7

บ้านใหม่ท่าเรือ

นายชาติ รัตนพฤกษ์

นายสงัด พรมใจ

นางชนิสรา วงค์อุปละ

นายมนชัย หมูนิล

8

บ้านป่าแดงงาม

นายบุญสม ปัญญาคง

นายสุฆาต จอมจักร์

นางมยุรีย์ เมืองเสริม

นายยงยุทธ ปินใจ

9

บ้านใหม่ใน

นายชวน วังคำ

นายชูชาติ เกียรติบรรจง

นางวัฒนา โยธา

นายสังวาลย์ เป็งคำตา

10

บ้านป่าตึงทันใจ

นายประพันธ์ ภูวัฒนติกานต์

นายวิชาญ ทูนส่าง

นางอรุณ ศรีวนารักษ์

นางกัณหา กันทวรรณ์

11

บ้านผาลาด

นายสม ทาผัด

นางนิตยา สิทธิดำรงค์

นางปราณี ใจจ้อย

นายสุชาติ ขัดอุโมง

12

บ้านกล้วยทรายงาม

นายอัศวิน อินนั่งแท่น

นายนัยเนตร สารทรง

นางมาลี ปินตาคำ

นายสังเกต โองโมง

13

บ้านหนองเป็ด

นายวิรัตน์ พรมตัน

นายทองสุข คิดถึงคุณ

นางวันเพ็ญ กันดา

นายอนุชิต ฝั้นพรม

14

บ้านกล้วยใหม่

นายสนอง สายหล้า

นายสมพงษ์ ศรียอด

นางฟองคำ ต๊ะวงค์

นายสมพล ยศถา

15

บ้านสันตะเคียน

นายจรัส มาตรา

นายถนอม สมบูรณ์ชัย

นางสมศรี เต็มคำ

นายนพพร เหลี่ยมสุวรรณ

16

บ้านกล้วยทรายทอง

นายดวงทิพย์ วงค์เขียว

นายสมมิตร สุรัตน์

นางบัวผัด เสมอใจ

นายสัก อินต๊ะเสน

17

บ้านทุ่งทองกวาว

นายบวร อินหลี

นายทนงค์ คำดี

นางดวงพร ยานะคำ

นายจำลอง กันยวง

18

บ้านสันป่าสัก

นายมานิตย์ ณ วรรณ์เล

นายไพโรจน์ วิริยะ

นางบุญหลง เตจ๊ะ

นายสุวิทย์ เต๋จ๊ะ

19

บ้านสันป่าสักทอง

นายอิ่นแก้ว เดชคุณมาก

นายดำรงศักดิ์ กันทะเยา

นางพรธีรา ชุ่มมะโน

นายบุญเรือง ปันม้า

 

หมายเหตุ ข้อมูลได้มาจากการประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน / ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

 

(ปรับปรุงล่าสุด 19 กรกฎาคม 2552 : กรณีการเลือกซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง หมู่ที่ 17 นายทนงค์ คำดี)

  

1 . 5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล

 

จำนวนเทศบาล - แห่ง

จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง

 

1 . 6 ประชาชน

 

ตำบลสันมะเค็ด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11, 168 คน

ชาย 5,516 คน

หญิง 5,652 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 168.72 คน / ตารางกิโลเมตร

 

ตารางข้อมูลประชากรหมู่บ้าน

 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร
ครัวเรือน
ความหนาแน่น เฉลี่ยคน / ตร. กม
ชาย
หญิง
รวม

1

บ้านสันมะเค็ด

369

361

730

181

 

2

บ้านกว๋าวโท้ง

162

175

337

104

 

3

บ้านสันนคร

436

442

878

223

 

4

บ้านสันต้นดู่

245

250

495

129

 

5

บ้านกล้วย

414

429

843

207

 

6

บ้านห้วยเครือบ้า

249

267

516

139

 

7

บ้านใหม่ท่าเรือ

271

283

554

144

 

8

บ้านป่าแดงงาม

343

360

703

195

 

9

บ้านใหม่ใน

220

185

405

110

 

10

บ้านป่าตึงทันใจ

263

255

518

115

 

11

บ้านผาลาด

271

299

570

143

 

12

บ้านกล้วยทรายงาม

271

282

553

149

 

13

บ้านหนองเป็ด

232

241

473

129

 

14

บ้านกล้วยใหม่

418

409

827

209

 

15

บ้านสันตะเคียน

275

299

574

173

 

16

บ้านกล้วยทรายทอง

508

523

1,031

256

 

17

บ้านทุ่งทองกวาว

229

230

459

114

 

18

บ้านสันป่าสัก

126

138

264

81

 

19

บ้านสันป่าสักทอง

214

224

438

102

 

รวม

5,516

5,652

11,168

2,903

118.80

 

หมายเหตุ

 

ข้อมูลได้มาจากการประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน / ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552