ชื่อ - นามสกุล :นางช่อทิพย์ ปันทะ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :