ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต. บิน ดวงยานะ
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานตรวจสอบภายใน