ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงานท้องถิ่น