ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิม อิ่นนั่งแท่น
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา