ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมศรี เต็มคำ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :