ชื่อ - นามสกุล :นายนัยเนตร สารทรง
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา