ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงานธุรการ ระดับต้น