6. ข้อมูลพื้นฐานด้าน กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลสันมะเค็ด

 

ลำดับ

กลุ่มอาชีพ

หมู่ที่

1

กลุ่มเกษตรนาข้าว

1 , 18

2

กลุ่มเลี้ยงหมู

1 , 9 , 11

3

กลุ่มเลี้ยงปลา

1 , 9 , 15 , 17

4

กลุ่มสวนลำไย

1

5

กลุ่มออมทรัพย์

1 , 3 , 10, 11 , 15

6

กลุ่มทอผ้า

2 , 17

7

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

2

8

หมอสมุนไพร

7

9

กลุ่มช่างเคาะพ่นสี

8

10

กลุ่มน้ำยาล้างจาน

8

11

กลุ่มจักสาน

9 , 11, 10, 15 , 17

12

กลุ่มธนาคารข้าว

9 , 15 , 11 , 3 , 1

13

กลุ่มเย็บผ้า

11 , 10 , 17

14

กลุ่มการฟ้อนรำ

10 , 8 , 1

15

กลุ่มดนตรีพื้นเมือง

17 , 19 , 1

16

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน

11 , 12 , 6

17

กลุ่มขนมขบเคี้ยว

15

19

กลุ่มเห็ดฟาง

3 (อสม.) ,4

20

กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าชุมชน

4 , 5 , 10 , 12 , 14 , 16