ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านใหม่ใน หมู่ที่ ๙

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสังวาล เป็งคำตา อายุ ๔๗ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๔

ที่อยู่ ๔ หมู่ ๙ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายชวน วังคำ

จำนวนประชากร ชาย ๒๒๐ คน หญิง ๑๘๕ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๑๐ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำการเกษตร

อาชีพเสริมของประชากร ทำสวน จักสาน เลี้ยงสัตว์

จำนวนพื้นที่ ๓ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

-

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) หลงพนัง

(๒) ฝายน้ำล้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

  • จักสานไม้ไผ่

 

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ เดิมมีประชากรประมาณ ๔-๕ ครัวเรือน เข้ามาอาศัยอยู่ ต่อมาชาวบ้านจากบ้านวังผาข้อน มาตั้งวัดและหมู่บ้านในปี ๒๔๙๕ ทางการได้ทำแยกหมู่บ้านใหม่ในออกจากบ้านสันมะเค็ดและตั้งนายสม ยาหาย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

 

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

-

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

-

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

 

นายสม ยาหาย

๒๔๙๕ – ๒๕๐๐

ก่อตั้งหมู่บ้าน และวัด

นายเจริญ ชัยบริสุทธิ์วิลัย

๒๕๐๐ – ๒๕๐๕

-

นายถา แก้วฟู

๒๕๐๕ – ๒๕๑๐

-

นายจู ณ สุนทร

๒๕๑๐ – ๒๕๑๗

-

นายยวง โพธิสูง

๒๕๑๗ – ๒๕๒๗

-

นายดี อุดเสริม

๒๕๒๗ – ๒๕๓๓

-

นายสถิตย์ กันทะวงค์

๒๕๓๓ – ๒๕๓๙

ทำโครงการขุดลอกหลงพนัง

นายสม สำราญ

๒๕๓๙ – ๒๕๓๒

-

นายมูล ศิริ

๒๕๔๒ – ๒๕๔๖

-

นายชวน วังคำ

๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

-

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. จัดทำ ถนน ค.ส.ม.

๗.๒. ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน

๗.๓. โครงการขุดลอกลำเหมืองการเกษตร

๗.๔. จัดทำฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตร

๗.๕. สร้างท่อระบายน้ำตามถนนการเกษตร

๗.๖. ส่งเสริมการทำอาชีพให้กับประชากร

๗.๗. อุดหนุนอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน