ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ป่าแดงงาม หมู่ที่ ๘

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายยงยุทธ ปินใจ อายุ ๔๕ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ม.ศ.๓

ที่อยู่ ๑๓๓ หมู่ ๘ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๘๕๔๒๗๙๗

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายบุญสม ปัญญาคง

จำนวนประชากร ชาย ๓๔๓ คน หญิง ๓๖๐ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๘๖ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป

จำนวนพื้นที่ ๔.๒ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบเชิงเขา

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ดอยด้วน , ป่าไม้แดง

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

เดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ เหนือ ของทุกปี มีพิธีสรงน้ำพระพุทธบาทตากผ้า ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) พระบาทตากผ้า

(๒) อุทยานป่าไม้ดอยด้วน

(๓) อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัน

(๔) เขตอุทยานแห่งชาติ แม่ปืม

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

(๑) กลุ่มน้ำยาล้างจาน

 

 

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

ก่อตั้งเมื่อประมาณ ๘๐ ปีก่อน นำโดยพ่ออุ้ยจู ชุ่มฟอง , พ่ออุ้ยปั๋น ปินใจ ได้ย้ายมาจากบ้านร้องหลอด ต.เมืองพาน พร้อมกับชาวบ้านอีกประมาณ ๕-๖ ครอบครัว โดยการประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา

เดิมมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านป่าแดงทุ่งธาตุ ต.หัวง้ม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ พ่อหลวงน้อย พรมวิน และมีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านป่าแดงงาม เมื่อสมัย พ่อหลวงปัน ชุ่มฟอง ผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒ แล้วย้ายมาอยู่เขตปกครอง ต.สันมะเค็ด

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

มีการค้นพบ พระพุทธบาทตากผ้าเมื่อสมัยพ่อหลวงปัน ชุ่มฟอง โดยชาวบ้าน และมีการย้ายวัดจากวัดเดิมซึ่งมีสถานที่คับแคบ แล้วมีการก่อสร้างวัดใหม่มีเนื้อทีประมาณ ๘ ไร่ มีชื่อว่า วัดป่าแดงงาม ปัจจุบัน เดือน 8 แรม 8 ค่ำ ของทุกปี ได้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธบาทตากผ้า เป็นประจำ

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายบุญสม

ปัญญาคง

การช่าง ซ่อมรถ

นายต๊ะ

สมอุทัย

หมอเป่า คาถาพื้นเมือง

นายปัน

ชุ่มฟอง

การจักสาน

นายหมื่น

นวลเหมย

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายน้อย พรมวิล

 

 

นายปัน ชุมฟอง

 

 

นายมี สีสะอาด

๒๕๒๘ – ๒๕๓๓

 

นายนุช จรรยา

๒๕๓๓ – ๒๕๓๘

 

นายหลี วังซ้าย

๒๕๓๘ – ๒๕๔๓

 

นายสง่า อินสุภา

๒๕๔๓ – ๒๕๔๘

 

นายดวงคำ ปินใจ

๒๕๔๘ – ๒๕๕๐

 

นายบุญสม ปัญญาทาง

๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

 

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ความแห้งแล้ง

๗.๓. การว่างงาน

๗.๓. มีรายได้ไม่เพียงพอ ต้องการอาชีพเสริม