ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสงวน ใจผูก อายุ ๕๒ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๔

ที่อยู่ ๒๓๘ หมู่ ๕ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๓๖๘๓๑๗๓

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายกอง ฟ้าคำตัน

จำนวนประชากร ชาย ๔๑๔ คน หญิง ๔๒๙ คน

จำนวนครัวเรือน ๒๐๗ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร ทำสวน ไร่ข้าวโพด ค้าขาย

จำนวนพื้นที่ ๑๕ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบลุ่ม

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) ไทลื้อ จำนวนประชากร ชาย ๒๓๘ คน หญิง ๒๕๔ คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ภาษาไทลื้อ , ต้นกล้วย

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

การทำบุญกลางใจ๋บ้าน เดือน ๙ เหนือ แรม ๘ ค่ำ ของทุกปี

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

  • ศูนย์วัฒนธรรมกลางบ้าน

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

อพยพมาจากบ้านกล้วยแพะ ต.กล้วยแพะ จ.ลำปาง มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ฝั่งลำน้ำแม่คาวในปี พ.ศ.๒๔๖๗ ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ ได้สร้างวัดบ้านกล้วยขึ้น และตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายมี แสนเงิน ในขณะนั้นอยู่ในเขตปกครอง หมู่ที่ ๑๐ ต.หัวง้ม และได้ย้ายมาอยู่ในเขตปกครองของ ต.แม่อ้อ ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ มีนายสม แสนธิวัง เป็นกำนัน

ในปี พ.ศ.๒๔๘๓ ได้สร้างโรงเรียนบ้านกล้วยขึ้นมา โดยมีครูอินทร์ทร เป็นครูใหญ่

ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้ตั้งกลุ่มชาวนาวัฒนสามัคคีขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น คือ นายชูสง่า ไชยพันธ์ เป็นผู้ตั้ง

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้ย้ายเขตปกครองมาอยู่ในเขตปกครองของ หมู่ที่ ๕ ต.สันมะเค็ด และต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกมาเป็น หมู่ ๕ , หมู่ ๑๒ , หมู่ ๑๔ , หมู่ ๑๖

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้แบ่งเขตปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านกล้วยหมู่ ๕ และบ้านกล้วยใหม่ หมู่ ๔ โดยมีนายจันทร์ตา สารข้าวดำ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ของบ้านกล้วยหมู่ ๕

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายอินถา

มณีวรรณ์

มัคนายก , ทำพิธีบายศรี , เรียกขวัญ ,

สะเดาะเคราะห์ , สืบชะตา , ดูฤกษ์

นายก่ำ

ขันอ้าย

คาถาพื้นเมือง (เป่าสะป้าน)

ดูฤกษ์ ดูยาม

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายมี แสนเงิน

๒๔๗๐ - ๒๔๗๕

สร้างวัดบ้านกล้วย

นายสม แสนธิวัง

๒๔๗๕ - ๒๔๗๙

-

นายมูล ขันอ้าย

๒๔๗๙ -๒๔๘๓

-

นายหมื่น ขันอ้าย

๒๔๘๓ – ๒๔๘๘

สร้างโรงเรียนบ้านกล้วย

นายถา โองโมง

๒๔๘๙ – ๒๙๙๔

-

นายสิงห์ นันต๊ะภาพ

๒๙๙๔ - ๒๕๐๖

ตั้งกลุ่มชาวนาวัฒนสามัคคี

นายลอ ขันนาแล

๒๕๐๖ -

-

นายจันทร์ตา สารข้าวดำ

 

-

นายหน่อ อินนั่งแท่น

 

-

๑๐

นายผัด สายหล้า

 

-

๑๑

นายกอง ฟ้าคำตัน

๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

-

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.. ต้องการระบบน้ำด้านการเกษตร

๗.๒. โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ

๗.๓. ต้องการการฝึกอบรม อาชีพเสริมให้กับประชากรในหมู่บ้าน