ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านกว๋าวโท้ง หมู่ที่ ๒

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายประสงค์ พรมตัน อายุ - ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ม.ศ.๕

ที่อยู่ ๕ หมู่ ๒ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๑๗๓๘๑๒๕

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายประสิทธิ์ ปลาสุวรรณ

จำนวนประชากร ชาย ๑๖๒ คน หญิง ๑๗๕ คน

จำนวนครัวเรือน ๙๔ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร ทำนาปรัง ทำสวน เลี้ยงสัตว์

จำนวนพื้นที่ ๑๓ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบลุ่ม

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ทองกวาว

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี จะมีกิจกรรมของชาวบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งทำต่อเนื่องกันมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

(๑) ข้าวกล้อง

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

จากเดิมหมู่บ้านกว๋าวโท้ง ได้อพยพถิ่นฐานมาจากบ้านวังผาข้อน (ปัจจุบันคือบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง หมู่ ๙) โดยมีประชากรประมาณ ๓๐ ครัวเรือนมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณแห่งนี้ โดยมีลำน้ำแม่คาวเป็นที่ทำมาหากิน และทำด้านการเกษตร ซึ่งมีต้นทองกวาวออกตามแนวโค้งของลำน้ำแม่คาวเป็นสัญลักษณ์ของประชาชนกลุ่มนี้ จึงตั้งชื่อว่า หมู่บ้านกว๋าวโค้ง หรือ หมู่บ้านกว๋าวโท้งในปัจจุบัน

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

ปี ๒๕๐๒ นายติ๊บ เต็มคำ ได้รับตำแหน่งเป็นกำนันจนมาถึงปี พ.ศ.๒๕๑๒ นายมา พรมตัน ได้ส่งหมู่บ้านเข้าประกวดจนได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ อำเภอ และได้ส่งต่อจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๒๒ ส่วนปี พ.ศ.๒๕๒๖ ทางหมู่บ้านได้มีไฟฟ้าใช้เป็นต้นมา จากนั้น ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ถมที่นาเป็นสนามกีฬา และมีโรงสีชุมชนใช้ในสมัยนายสุนทร สอนผัด หลังจากนั้น นายเล็ก ธะนะหมอก ได้จัดทำศาลาประชาคม ทำป้ายชื่อหมู่บ้านตลอดจนถนนหนทางเทคอนกรีต

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายศรอรรถ

อุตมา

แกะสลัก , ดนตรีพื้นเมือง

นายเลิศ

พรมอ้าย

คาถาพื้นเมือง

นายปั๋น

กันจินะ

คาถาพื้นเมือง

นายแก้ว

นันตัง

คาถาพื้นเมือง

นายทา

หน่อคำ

จักสาน

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายเฮือง กรงจักร

๒๔๔๒ – ๒๔๖๐

เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน

นายก้อนแก้ว ปาเรือน

๒๔๖๐ – ๒๔๗๕

-

นายติ๊บ จอมเชื้อ

๒๔๗๖ – ๒๔๘๙

-

นายถา เต็มคำ

๒๔๘๙ – ๒๔๙๐

-

นายติ๊บ เต็มคำ

๒๔๙๑ – ๒๕๐๕

๒๕๐๕ – ๒๕๑๒

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนัน

นายมา พรมตัน

๒๕๑๒ – ๒๕๑๘

ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นของ

อำเภอพาน

นายทองดี กรงจักร

๒๕๑๘ – ๒๕๒๔

ได้รับรางวัลแหนบทองคำ

นายแสงเมือง อินทะฐา

๒๕๒๔ – ๒๕๒๖

ได้นำไฟฟ้าเข้ามาใช้ในหมู่บ้าน

นายบุญยก เทพวงค์

๒๕๒๖ – ๒๕๔๑

ทำถนนลาดยาง สายสันมะเค็ด–โป่งทะลาย

๑๐

นายสุนทร สอนผัด

๒๕๔๑ – ๒๕๔๖

ทำสนามกีฬากลาง และโรงสีข้าวชุมชน

 

นายเล็ก ธะนะหมอก

๒๕๔๖ – ๒๕๕

ทำถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

ทำศาลาประชาคม , ป้าย

นายประสิทธิ์ ปลาสุวรรณ

๒๕๕ – ปัจจุบัน

ทำป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ต้องการขุดลอกหนองบัวเพื่อเก็บน้ำทำการเกษตร

๗.๒. ต้องการเทคอนกรีตในซอยและถนนด้านการเกษตร

๗.๓. ต้องการจัดอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แก่ พ่อบ้าน และแม่บ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว