ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน สันป่าสัก หมู่ที่ ๑๘

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

๑. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสุวิทย์ เตจ๊ะ อายุ ๔๘ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ม.ศ. ๕

ที่อยู่ ๑๕๙ หมู่ ๑๘ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๕-๒๓๔๕๕๒๕

๒. ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายมานิตย์ ณวรรณเล

จำนวนประชากร ชาย ๑๒๖ คน หญิง ๑๓๘ คน

จำนวนครัวเรือน ๘๑ หลัง

อาชีพหลักของประชากร เกษตรกร

อาชีพเสริมของประชากร ค้าขาย

จำนวนพื้นที่ - ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบลุ่ม

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

-

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

-

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) ศาลพ่อบ้าน – สานเสื้อบ้าน

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

๓.ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

ชื่อหมู่บ้านสันป่าสัก ตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแยกการปกครองจาก หมู่ ๑ ต. สันมะเค็ด มีประชากรทั้งหมด ๓๐๓ คน โดยมีนายพูนศักดิ์ สุวรรณอาสห์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ขึ้นตรงกับองค์การ บริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด ปัจจุบันมีประชากร ๘๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๓๐๖ คน โดยมี นายมานิตย์ ณวรรณเล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน และมี ส.อบต. คือ นายไพโรจน์ วิริยะ และ นายสุวิตทย์ เตจ๊ะ

๔.เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

-

๕.บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายโกสัย

พันธุอุโมง

พิธีกรรมทางศาสนา-สวดน้ำ-ศาสนพิธีต่างๆ

นายมานิตย์

ดวงไว

ช่างไม้-ช่างปูน-จักสาน

นางรส

มูลกำเลิศ

จักสานตะกร้า-จัดแต่งดอกไม้ศาสนพิธี

นายสุพจน์

ใจมูล

ขนบธรรมเนียมโบราณ-การสืบสานวัฒนธรรม

นายแสน

พรมเมา

จักสาน-ทำไม้กวาด

 

๖.รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

๑.

นายพูนศักดิ์ สุวรรณอาสน์

๒๕๔๕ - ๒๕๕๐

  • อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
  • หอกระจายข่าว
  • ป้ายชื่อหมู่บ้าน

๒.

นายมานิตย์ ณวรรณเล

๒๕๕๐-ปัจจุบัน

  • ยุ้งฉางธนาคารข้าว
  • จัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
  • จัดตั้งสายตรวจอาสาประจำหมู่บ้าน

๗.ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. การขาดน้ำในการทำการเกษตรหน้าแล้ง

๗.๒.การไม่มีน้ำประปาใช้อุปโภค-บริโภคของหมู่บ้าน ปัจจุบันต้องอาศัยน้ำจากหมู่ ๑

๗.๓.งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ถนนการเกษตร – เขียงนาที่กั้นน้ำไม่อยู่