ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน สันตะเคียน หมู่ที่ ๑๕

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

๑. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายนพพร เหลี่ยมสุวรรณ อายุ ๕๕ ปี อาชีพ รับจ้าง วุฒิการศึกษา ม.ศ.๕

ที่อยู่ ๙๐ หมู่ ๑๕ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๐-๙๔๓๓๘๔๘

๒. ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายจรัส มาตรา

จำนวนประชากร ชาย ๒๗๖ คน หญิง ๓๐๓ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๗๓ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร ค้าขาย

จำนวนพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบมีลำน้ำเหมืองบ้านกล้วยไหลผ่าน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

ต้นตะเคียนอายุ ๖๐ ปี บริเวณศาลาใจ๋บ้าน

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

  • ประเพณีปี๋ใหม่เมืองทำบุญใจ๋บ้าน เดือน เมษายน ของทุกปี
  • ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน ,เลี้ยงผีปู่ย่าตามความเชื่อปละความศรัทธาของชาวบ้าน
  • ประเพณียี่เป็งและประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

 

 

 

๓.ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

บ้านสันตะเคียน หมู่ที่ ๑๕ แยกหมู่บ้านมาจากบ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๑ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายจรัส มาตรา ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

๔.เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

๒๔ พ.ค. ๒๕๔๐ นายจรัส มาตรา ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน

๖ มิ.ย. ๒๕๔๕ นายจรัส มาตรา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านวาระที่ ๒

๑๓ เม.ย. ๒๕๔๘ ชาวบ้านสันตะเคียนทำพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งแกะสลักจากไม้

จามจุรีเพื่อการสักการะบูชา มาประทับ ณ บริเวณศาลาใจ๋บ้าน

๒๕ ก.ค. ๒๕๕๐ นายอินสอน พรมตัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

๑๓ ส.ค. ๒๕๕๑ นายจรัส มาตรา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านวาระที่ ๓

๕.บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายบุญทา

แก้ววงค์

การประกอบพิธีทางศาสนา

นางเป็ง

วิญญา

การประดิษฐ์เครื่องบายศรีสู่ขวัญ

นายก๋อง

แก้ววงค์

งานจักสาน

นายแสน

พรมตัน

ผลิตสุราพื้นบ้าน

๖.รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

๑.

นายจรัส มาตรา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕

การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

๒.

นายจรัส มาตรา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐

การก่อสร้างศาลาใจ๋บ้าน

๓.

นายอินสอน พรมตัน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ลานคอนกรีตหน้าอาคาร

อเนกประสงค์

๔.

นายจรัส มาตรา

ปี พ.ศ.๒๕๕๑- ปัจจุบัน

ก่อสร้างห้องครัวและห้องน้ำศาลาใจ๋บ้าน

 

๗. ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. แหล่งน้ำการเกษตรภายในหมู่บ้าน

๗.๒. การปรับปรุงและขยายระบบประปาหมู่บ้าน

๗.๓. การขุดและวางท่อระบายน้ำสองข้างทางถนนหลวง

๗.๔. การสนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ

๗.๕. การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรี

๗.๖. ถนน คสม. เพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสันนครและบ้านใหม่ท่าเรือ

๗.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้าน

๗.๘. ไฟกิ่งบนถนนสายหลักและบริเวณซอยต่างๆ ของหมู่บ้าน