ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๑๓

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายอนุชิต ฝั้นพรม อายุ ๓๘ ปี อาชีพ ทำนาวุฒิการศึกษา ม.๓

ที่อยู่ ๑๑๖ หมู่ ๑๓ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๑๕๔๕๙๖

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายวิรัตน์ พรมตัน

จำนวนประชากร ชาย ๒๓๒ คน หญิง ๒๔๑ คน

จำนวนครัวเรือน - หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร ทำสวน – ทำไร่

จำนวนพื้นที่ ๓ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีหนองน้ำไหลผ่าน และประชากรในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่าย

และใจดี

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

  • ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วง วันที่ ๑๓-๒๐ เมษายน
  • เมษายน ของทุกปี พีธีทำบุญใจ๋บ้าน วันที่ ๑๗ เมษายน

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

 

 

 

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ช่วงแรกของหมู่บ้านหนองเป็ดอยู่ในป่าตึ ง(ต้นตึง) ที่หนาทึบมีครัวเรือนประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน ประชากรต้องอพยพมาเพราะมีสัตว์ดุร้ายชุกชุม และมีผีสางนางไม้ ปี ๒๕๐๒ อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านปัจจุบัน แต่ยังไม่มีผู้นำของหมู่บ้าน ยังคงเป็นผู้นำ หมู่ ๑ บ้านสันมะเค็ด เป็นผู้ใหญ่บ้าน จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่ ๑ ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเป็ด และได้คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายกี ปัญญาอุด ได้ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านจนครบวาระ และได้คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ได้ นายวิรัตน์ พรมตัน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สองของหมู่บ้าน และได้รับการคัดเลือกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เกิดวาตภัย มีพายุลูกเห็บ พัดกระหน่ำบ้านเรือนชาวบ้าน มีบ้านเรือนเสียหาย ๓๐

กว่าหลัง

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

-

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

๑.

นายกี ปัญญาอุด

๒๕๒๔ - ๒๕๓๘

ดึงไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน

๒ .

นายวิรัตน์ พรมตัน

๒๕๓๙ - ๒๕๕๒

ถนนลาดยาง

ประปาหมู่บ้าน

อาคารอเนกประสงค์

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

- อยากมีประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีงานทำ และไม่มีที่ทำกิน อยากให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง น้ำ เขียงนา และฝายกั้นน้ำ