3. สภาพสังคม

 

3.1 ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มครูสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2551

 

ที่
โรงเรียน
จำนวนครู

จำนวน ภารโรง

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

1
สันมะเค็ด

6

4

10

-

10

2
บ้านกว๋าวโท้ง

2

2

4

1

5

3
บ้านสันต้นดู่

4

5

9

-

9

4
บ้านกล้วย

7

6

13

1

14

5
บ้านห้วยเครือบ้า

1

2

3

-

3

6
ป่าแดงงาม

10

4

14

1

15

7
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

6

8

14

1

15

รวม

36

31

67

4

71

 

3 . 2 การศึกษา

 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนในตำบลสันมะเค็ด

 

โรงเรียน
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1 . ร. ร. ชุมชนสันมะเค็ด บ้านสันมะเค็ด
53
55
108
นายเลิศชาย นิเทศก์บัณฑิต
2 . ร. ร. บ้านกว๋าวโท้ง บ้านกว๋าวโท้ง
23
19
42
นายประพันธ์ สมบูรณ์
3 . ร. ร. บ้านสันต้นดู่ บ้านสันต้นดู่
49
43
92
นายนิรันดร์ คำก้อแก้ว
4 . ร. ร. บ้านป่าแดงงาม บ้านป่าแดงงาม
104
109
213
นายธวัช อินทรจักร์
5 . ร. ร. บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
91
70
161
นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
6 . ร. ร. บ้านกล้วย บ้านกล้วยทรายงาม
117
100
217
นายประสิทธิ์ อุทธโยธา
7 . ร. ร. บ้านห้วยเครือบ้า บ้านห้วยเครือบ้า
13
11
24
นายสุกิจ พินิจ
8 . ร. ร. นครวิทยาคม บ้านสันนคร
227
188
415
นายพิเศษ อาษา

 

มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลสันมะเค็ด

 

ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ตั้ง
จำนวนเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านกว๋าวโท้ง บ้านกว๋าวโท้ง
11
11
22
1 . นางศรีวรรณ หอมอ่อน
2
บ้านสันนคร บ้านสันนคร
19
12
31
1 . น. ส. พวงผกา เทพพรมวงศ์
2 . นางอังคนา ดวงเกิด
3
บ้านห้วยเครือบ้า บ้านห้วยเครือบ้า
6
6
12
1 . นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
4
บ้านใหม่ท่าเรือ บ้านใหม่ท่าเรือ
14
5
19
1.น . ส. วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
2 . นางรังรอง บุนนาค
5
บ้านป่าแดงงาม บ้านป่าแดงงาม
22
8
30
1 . นางวารุณี พรมมิน
2 . น.ส.อำไพ ก้อนแก้ว
3.นางโสพิน สายหล้า
6
บ้านป่าตึงทันใจ บ้านป่าตึงทันใจ
9
18
27
1 . น. ส. กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
2 . นางจุรีพร ปุริมายะตา
7
บ้านกล้วยใหม่ บ้านกล้วยใหม่
37
25
62
1 . นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง
2 . นางมอญแก้ว ศรีต๊ะบุตร
3 . น.ส.พชรพร มณฑลจรัส
4 . นางมาลิกา โยธา

 

3.3. ข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุดประชากรในตำบลสันมะเค็ด

 

ลำดับ

ระดับการศึกษา

จำนวน (คน)

1

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

4

2

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

25

3

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

30

4

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

3,095

5

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

4

6

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

825

7

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 7

20

8

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ม.ศ. 3)

26

9

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 (ม.ศ. 5)

10

10

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ปกศ.สูง)

2

11

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

1

12

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

4

13

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

670

14

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

2

15

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

2

16

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

321

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

81

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

106

19

ปริญญาตรี

253

20

ปริญญาโท

18

21

ปริญญาเอก

1

22

กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษา

662

23

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

641

24

กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา

163

 

3 . 4 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

มีวัด จำนวน 12 แห่ง

 

ที่

วัด

ที่ตั้ง

พุทธศาสนิกชน ( หมู่)

เจ้าอาวาส

หมายเหตุ

1 .

วัดสันมะเค็ด

บ้านสันมะเค็ด

1 , 13, 15, 18

พระจู อัคคธัมโม(รักษาการแทน)

 

2 .

วัดกว๋าวโท้ง

บ้านกว๋าวโท้ง

2 , 17

พระอธิการขวัญชัย กิติสาโร

 

3 .

วัดสันนคร

บ้านสันนคร

3

พระครูไพศาลวรคุณ

 

4 .

วัดสันต้นดู่

บ้านสันต้นดู่

4

พระครูสันติ บุญญารักษ์

 

5 .

วัดบ้านกล้วย

บ้านกล้วย

5 , 14

พระแสวง ขันติวโร(รักษาการแทน)

 

6 .

วัดห้วยเครือบ้า

บ้านห้วยเครือบ้า

6

พระอธิการอนุ ถิรปัญโญ

 

7 .

วัดทันใจ

บ้านป่าตึงทันใจ

10

พระอธิการเสงี่ยม จันทะวังโส

 

8 .

วัดวังผาข้อน

บ้านใหม่ใน

9

หลวงพ่ออุ่น อธิปัญโญ

 

9 .

วัดใหม่ท่าเรือ

บ้านใหม่ท่าเรือ

7

พระอธิการสิงห์ทอง สุจิณโณ

 

10 .

วัดป่าแดงงาม

บ้านป่าแดงงาม

8

พระอธิการสันติ สุเมโธ

 

11 .

วัดผาเต่าคำ

บ้านผาลาด

11

พระสงกรานต์ ฐานะวโร

 

12

วัดกล้วยใหม่ทรายงาม

บ้านกล้วยใหม่ทรายงาม

12 , 16

พระครูสุวิธานพัฒนคุณ

 

 

หมายเหตุ ข้อมูลได้มาจากการประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน / ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552

 

 

3 . 5 การสาธารณสุข

 

สถานีอนามัยในตำบลมีจำนวน 2 แห่ง จำนวน 2 แห่ง

1. สถานีอนามัยตำบลสันมะเค็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 มีนายบุญช่วย เตชะอัตตกุล เป็นหัวหน้าสถานี อนามัย

2. สถานีอนามัยบ้านใหม่ท่าเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 มีนางสุรีภรณ์ คำก้อแก้ว เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย