5. ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสันมะเค็ด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ป่าเขาอ้ายด้วน ป่าห้วยแม่พุง ป่าแม่สุนน ป่าห้วยแม่ปืม ป่าห้วยเครือบ้า และมีทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจ เช่น บ่อแร่บอลเคย์ ท่าทราย เป็นต้น

 

5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ 4 สาย

- บึง,หนองและอื่น ๆ 4 แห่ง

 

5.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 19 แห่ง

- บ่อน้ำบาดาล 42 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 21 แห่ง