สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

 

 

 

 

 

 

นายนัยเนตร  สารทรง  

 

 

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

 

 

 

 

 

 
 
 
นายนพพร  เหลี่ยมสุวรรณ
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
         
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
 
 
 
 

นางนงนุช  ธรรมวิชัย

 

นางสาวพัชรา  สมยาราช

 
         
 
 
 

นางสาวพัชรา  สมยาราช

 

นายกฤษกรณ์ ธรรมเสน

 
         
       
    นางสาวนพรัตน์ กันทะวงศ์    
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
 
 
 
 

นางสุมิตรา  ปัญญาหลง

 

 นายเฉลิม  อินนั่งแท่น

 
         
 
 
 

นายสงัด  กองประถม

 

นายสัก  อินต๊ะเสน