Asia/Bangkok เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ทดสอบระบบราคากลาง
( ��С������� 10/10/2561 �Դ��ҹ������ 13 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมือสันต้นดู่ หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 58 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมือสันต้นดู่ หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 43 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมืองบ้านกล้วย หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 43 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว จุดบ่อทราย หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 44 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 41 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันป่าก่อ หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นดู่
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 34 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำลำเหมืองสายกลางบ้าน หมู่ที่ 13
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 17 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองใส้ไก่บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นดู่
( ��С������� 26/06/2561 �Դ��ҹ������ 19 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างiรางระบายน้ำ หมุู่ที่ 11 บ้านผาลาด
( ��С������� 20/06/2561 �Դ��ҹ������ 9 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันมะเค็ด
( ��С������� 05/04/2561 �Դ��ҹ������ 34 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องทางเดียว หมุู่ที่ 11 บ้านผาลาด
( ��С������� 05/04/2561 �Դ��ҹ������ 30 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ เทสบาลตำบลสันมะเค็ด
( ��С������� 05/04/2561 �Դ��ҹ������ 32 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมุู่ที่ 9 บ้านใหม่ใน
( ��С������� 05/04/2561 �Դ��ҹ������ 29 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 137-04 สายบ้านกล้วยทรายงาม-บ้านห้วยเครือบ้า)
( ��С������� 05/04/2561 �Դ��ҹ������ 30 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านสันตะเคียน
( ��С������� 05/04/2561 �Դ��ҹ������ 35 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึงทันใจ
( ��С������� 03/04/2561 �Դ��ҹ������ 36 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกล้วยทรายงาม-ห้วยเครือบ้า
( ��С������� 08/08/2560 �Դ��ҹ������ 65 ���� )

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete
( ��С������� 08/08/2560 �Դ��ҹ������ 53 ���� )

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ซอย ร่องกะฝั่งตะวันตก ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เขียงราย
( ��С������� 18/05/2560 �Դ��ҹ������ 65 ���� )


˹�ҷ�� :: [1] 2 3 4 | �ش����