Asia/Bangkok เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ทดสอบระบบข่าวจัดซื้อ
( ��С������� 10/10/2561 �Դ��ҹ������ 13 ���� )

ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRE) บ้านกล้วยทรายงาม-ห้วยเครือบ้า
( ��С������� 08/08/2560 �Դ��ҹ������ 103 ���� )

ประกาศสอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (เฟส ๒)
( ��С������� 18/05/2560 �Դ��ҹ������ 99 ���� )

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองบ้านกล้วย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑,๑๕,๑๘ ตำบล สันมะค็ด อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
( ��С������� 28/10/2559 �Դ��ҹ������ 108 ���� )

ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
( ��С������� 28/10/2559 �Դ��ҹ������ 94 ���� )

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งมอเตอร์พร้อมขุดวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านกล้วยทรายทอง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
( ��С������� 28/10/2559 �Դ��ҹ������ 104 ���� )

ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ��С������� 11/10/2559 �Դ��ҹ������ 90 ���� )

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (บ้านสันมะเค็ด)
( ��С������� 05/09/2559 �Դ��ҹ������ 94 ���� )

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (บ้านกล้วย)
( ��С������� 05/09/2559 �Դ��ҹ������ 100 ���� )

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองบ้านกล้วย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑ , ๑๕ , ๑๘ ตำบล สันมะเค็ด อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย
( ��С������� 08/06/2559 �Դ��ҹ������ 225 ���� )

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
( ��С������� 05/10/2558 �Դ��ҹ������ 215 ���� )

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
( ��С������� 05/10/2558 �Դ��ҹ������ 210 ���� )

ประกาศประมูลจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC-CONCRETE) บ้านกล้วยทรางทอง - บ้านใหม่ท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ��С������� 05/10/2558 �Դ��ҹ������ 218 ���� )

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านสันป่าสัก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ��С������� 05/10/2558 �Դ��ҹ������ 203 ���� )

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านสันต้นดู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ��С������� 05/10/2558 �Դ��ҹ������ 205 ���� )

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ��С������� 16/09/2558 �Դ��ҹ������ 201 ���� )

ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถยนต์กู้ภัย) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
( ��С������� 07/09/2558 �Դ��ҹ������ 216 ���� )

ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
( ��С������� 07/09/2558 �Դ��ҹ������ 200 ���� )

ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาขุดลอกลำเหมืองพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 17 (สายปง) บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
( ��С������� 07/09/2558 �Դ��ҹ������ 207 ���� )

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ม.6 บ้านห้วยเครือบ้า ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
( ��С������� 07/09/2558 �Դ��ҹ������ 202 ���� )


˹�ҷ�� :: [1] 2 | �ش����