Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทอำนาจหน้าที่

ข้อมูลประชาชน

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :
   
 

bnnmhyh
ลงประกาศ 09/09/2561

ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRE) บ้านกล้วยทรายงาม-ห้วยเครือบ้า
ลงประกาศ 08/08/2560

ประกาศสอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (เฟส ๒)
ลงประกาศ 18/05/2560

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองบ้านกล้วย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑,๑๕,๑๘ ตำบล สันมะค็ด อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
ลงประกาศ 28/10/2559

ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลงประกาศ 28/10/2559

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งมอเตอร์พร้อมขุดวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านกล้วยทรายทอง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลงประกาศ 28/10/2559

ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลงประกาศ 11/10/2559

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (บ้านสันมะเค็ด)
ลงประกาศ 05/09/2559

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (บ้านกล้วย)
ลงประกาศ 05/09/2559

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองบ้านกล้วย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑ , ๑๕ , ๑๘ ตำบล สันมะเค็ด อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย
ลงประกาศ 08/06/2559

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลงประกาศ 05/10/2558

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ลงประกาศ 05/10/2558

ประกาศประมูลจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC-CONCRETE) บ้านกล้วยทรางทอง - บ้านใหม่ท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลงประกาศ 05/10/2558

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๘ บ้านสันป่าสัก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลงประกาศ 05/10/2558

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านสันต้นดู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลงประกาศ 05/10/2558

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลงประกาศ 16/09/2558

ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถยนต์กู้ภัย) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ลงประกาศ 07/09/2558

ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ลงประกาศ 07/09/2558

ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาขุดลอกลำเหมืองพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 17 (สายปง) บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
ลงประกาศ 07/09/2558

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ม.6 บ้านห้วยเครือบ้า ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
ลงประกาศ 07/09/2558


หน้าที่ :: [1] 2 | สุดท้าย