Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทอำนาจหน้าที่

ข้อมูลประชาชน

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :
หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการจ้างพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ
ลงประกาศ:10 กรกฎาคม 2561เอกสารแนบ
หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการจ้างพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ